Follow

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO2 samt information om teckningsoptioner i serie TO2, Första handelsdag i TO2 är den 1 mars 2018

20 February 2018 - 13:10

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO2 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 27 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 är den 23 februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO2 är den 26 februari 2018.

En (1) teckningsoption av serie TO2 tilldelas för varje heltal om fyrtiosju (47) aktier som innehas per avstämningsdagen. Avrundning sker nedåt.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 16,30 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer från en och samma optionsinnehavare kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller tre (3) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO2 registrerades hos Bolagsverket tisdagen den 13 februari 2018.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till ett sammanlagt värde understigande 500 000 kronor kan ske vid sju (7) tillfällen under optionernas löptid om tre (3) år. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:
Måndagen 9 april 2018 till och med fredagen den 20 april 2018
Måndagen 8 oktober 2018 till och med fredagen den 19 oktober 2018
Måndagen 8 april 2019 till och med fredagen den 19 april 2019
Måndagen 7 oktober 2019 till och med fredagen den 18 oktober 2019
Måndagen 6 april 2020 till och med fredagen den 17 april 2020
Måndagen 5 oktober 2020 till och med fredagen den 16 oktober 2020
Måndagen 1 februari 2021 till och med fredagen den 12 februari 2021

Första dag för handel i Teckningsoptionerna (TO 2) kommer att vara den 1 mars 2018, NGM symbol EOID MTF TO2.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: [email protected]
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More