Follow

Exsitec Holding AB (publ) valberedning inför årsstämman 2023

23 September 2022 - 15:33

Sammansättningen av valberedningen har skett i enlighet med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2022. Detta innebär att tre ledamöter har utsetts av de tre röstmässigt största ägarna, per den 31 augusti 2022. Utöver dessa tre ledamöter skall även styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Vid den händelse att de röstmässigt största aktieägarna avstått från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse en ledamot. Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:

  • Björn Lindskog, representerar Syntrans AB med 18,6 % av aktierna och rösterna
  • Carl Sundblad, representerar Cliens Kapitalförvaltning AB, med 9,5 % av aktierna och rösterna
  • Anders Hillerborg, representerar Creades, med 9,1 % av aktierna och rösterna

Vidare kommer Peter Viberg, styrelseordförande i Exsitec Holding AB, att vara adjungerad till valberedningen.

Valberedningen skall förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt vid behov förslag till ändringar i valberedningens instruktion inför årsstämman 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post [email protected], eller på adress Exsitec Holding AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Exsitec Holding AB
Exsitec is a specialist in digitizing the operations of small and medium-sized companies with the help of business systems, decision support and tailored business applications. The Company is a reseller of software in areas such as business systems, decision support, electronic invoice management and CRM / customer management....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More