EURIS: Styrelsen har beslutat att på årsstämman föreslå en företrädesemission på 5.42 MSEK

14 February 2020 - 13:18

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten har styrelsen beslutat att på årsstämman lägga fram förslag till beslut om företrädesemission på 5.42 MSEK. Likvidtillförseln föreslås att ske genom att öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission riktad endast till bolagets aktieägarna enligt nedan. I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att emitteras till en kurs om 0.20 SEK motsvarande en rabatt om cirka 28 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0.28 SEK) för perioden 2020-01-01 till 2020-02-12. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 % av kapital och 47 % av röster.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 542 400 kronor genom nyemission av högst 27 120 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,02 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 5 424 000 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:02 kronor och en överkurs om 0:18 kronor tillhopa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2020-03-27;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2020-04-03 till 2020-04-17, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2020-04-03 till 2020-04-15;

att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden från och med 2020-04-03 till 2020-04-17;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2020-04-27 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000 stycken,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista,

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2020-03-25;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2020-04-03;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 27 mars 2020 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.se eller beställas på ovanstående adress.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date