Follow

Delårsrapport 2021 Q1-2 1 jan - 30 jun 2021

30 July 2021 - 09:07

Finansiell information
·    Nettoomsättning för perioden jan-jun 2021 uppgick till 310 (296) tSEK.
·    Resultat per aktie för perioden jan-jun 2021 uppgick till -0.02 (-0.04) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2021-01-01 till 2021-06-30 rörelseintäkt­er om 310 (296) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 299 (288) tSEK, samt försäljning externa produkter 11 (8) tSEK. Resultatet uppgick till -1 289 (-1 150) tSEK, mot­svarande -0.02 (-0.04) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökade rörelsekostnader för arbetsgivaravgifter, laboratorieverksamheten samt för reklam och PR. Likvida medel upp­gick 2021-06-30 till 4 098 (1 021) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 4 662 (1 470) tSEK motsvarande 0.05 (0.04) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 95 (91) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30 rörelseintäkt­er om 195 (183) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 185 (178) tSEK, försäljning externa produkter 10 (5) tSEK. Resultatet uppgick till -654 (-547) tSEK, mot­svarande -0.01 (-0.02) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökade rörelsekostnader för arbetsgivaravgifter samt för laboratorieverksamheten.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

Lund den 30 juli 2021

Lars-Olof Hansson (ordförande)     Dario Kriz (ledamot & VD)           Kirstin Kriz (ledamot)        Rikard Krook (ledamot)        
        

IDEON Science Park, Ideongatan 1A, 223 70 Lund
Tel: 0706-79 18 00
            
Kontaktperson: Doc. dr. Dario Kriz


Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.

 

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021.


Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-30 09:07 CET.

E-post: [email protected]
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
European Institute of Science AB
European Institute of Science is active in health and medical care. Currently, the main focus in on the development of diagnostic analyses used for clinical laboratory and point of care settings, primarily in veterinary health for dog, cat, and equine animals. The main business is found in the Nordic market. The company was established in 1990 and is based in Lund....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More