Follow

Genomförd emission och fortsatt utveckling enligt plan

15 December 2017 - 16:13

Nyemissionen i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har genomförts. Bolaget tillförs 32,8 miljoner kronor (mkr) före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolagets influensavaccinkandidat Immunose™ FLU, inklusive den planerade kliniska studien i äldre under influensasäsongen 2017/2018Sammanlagt har 14 017 103 units, motsvarande cirka 54% av det ursprungliga erbjudandet, tecknats i emissionen. Cirka 46% av emissionen, motsvarande cirka 19,3 mkr, tecknades med stöd av uniträtter (inklusive teckningsförbindelser). Cirka 8% av emissionen, motsvarande cirka 3,2 mkr, tecknades utan stöd av uniträtter. Därutöver kommer cirka 25% av emissionen, motsvarande cirka 10,3 mkr, att tecknas av garanter enligt ingångna garantiavtal. Eurocine Vaccines tillförs därmed 32,8 mkr före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 6,7 mkr.

Varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO 2. Detta innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 14 017 103 och att 14 017 103 teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att ges ut. I och med emissionen ökar Bolagets aktiekapital med cirka 1 601 955 kronor. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 67 475 824 och antalet teckningsoptioner uppgår till 14 017 103. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en rabatterad kurs under perioden 26 november – 7 december 2018. För fullständiga villkor, se emissionsprospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 15 december 2017.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

[email protected] 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines is a development company in the highly intense vaccine area, bridging the gap between innovation and market. Through its portfolio strategy, innovative vaccine candidates are given the opportunity to reach the market quicker, while investors are offered risk diversification with a big future leverage. These candidates are later licensed to partners for commercialization. The com...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More