Follow

Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort

12 November 2018 - 13:00

Pressmeddelande

12 november, 2018

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort

Prospektet avseende Enzymatica ABs (publ) ("Enzymatica") nyemission med företrädesrätt för Enzymaticas aktieägare om 98,7 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Enzymatica och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Enzymaticas webbplats (www.enzymatica.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Folder innehållande sammanfattande information om Enzymaticas nyemission kommer även att sändas per post till Enzymaticas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare under teckningsperioden som pågår mellan 14 - 28 november 2018.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Emissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till bolaget.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: [email protected]   
Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: [email protected]   

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica kommer endast att ske genom det prospekt som Enzymatica offentliggjort den 12 november 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Enzymatica avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Enzymatica AB
Enzymatica is a life science company that develops and sells medical devices against infectious diseases, based on a barrier technology, which includes marine enzymes. Its product ColdZyme Mouth Spray prevents cold and reduces disease period....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More