Follow

Enzymatica AB: Enzymaticas företrädesemission är säkerställd till 100 procent

02 November 2018 - 09:00

Pressmeddelande

2 november, 2018

Enzymaticas företrädesemission är säkerställd till 100 procent

Enzymatica AB (publ) offentliggjorde den 18 oktober 2018 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om cirka 98,7 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 5 november 2018. Styrelsen har nu ingått avtal med några av bolagets befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 98,7 Mkr, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Bolaget har i samband med företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser med befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om 28,2 Mkr, motsvarande cirka 28,6 procent av företrädesemissionen. Vidare har bolaget ingått emissionsgarantier med styrelseledamoten Mats K Andersson, genom bolag, samt två större aktieägare om totalt 70,5 Mkr, motsvarande cirka 71,4 procent av företrädesemissionen. Garantiersättningen uppgår till 7 procent av det garanterade beloppet. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 98,7 Mkr, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med företrädesemissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till bolaget.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 09.00 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: [email protected]   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Enzymatica AB
Enzymatica is a life science company that develops and sells medical devices against infectious diseases, based on a barrier technology, which includes marine enzymes. Its product ColdZyme Mouth Spray prevents cold and reduces disease period....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More