Follow

Kommuniké från årsstämma - Enrad AB

26 May 2023 - 14:11

Enrad AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 25 maj 2023 i Borås. Stämmans beslut i sitt väsentligaste var:

 • Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022.
 • Stämman beslöt enhälligt att balansera Bolagets fria egna kapital i ny räkning varigenom ingen utdelning skall ske.
 • Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 • Stämman beslöt enhälligt att styrelsen fortsatt består av fyra ledamöter och inga suppleanter.
 • Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2023 skall utgå till styrelseordföranden med 2.5 basbelopp och till övriga styrelseledamöter med ett basbelopp vardera och till revisorn enligt räkning. Basbelopp för 2023 är  52 500 kr.
 • Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma:

    a) Jörgen Rogstam (omval)

    b) Andreas Bäckäng (omval)

    c)  Jens Helgesson (omval)

    d) Mats Åström som ordförande (Nyval)

 • Stämman beslöt enhälligt att utse en revisor.
  • Stämman valde enhälligt Frejs Revisorer AB med auktoriserade revisorn Michael Glimstedt som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma. 
 • Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas upp till ett belopp som motsvarar bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.
 • Ordförande tackade Ordföranden Jakob Granström för sin insatser samt aktieägarna för visat intresse och stöd för Enrad AB och avslutade stämman.

Dokument relaterade till den aktuella årsstämman finns att tillgå på www.enrad.se.

För ytterligare information
Mats Åström, styrelseordförande, Enrad AB
E-post: [email protected]

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Europas ledande tillverkare av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Enrad AB
Enrad operates in the energy and environmental industry with the focus of the business on offering environmentally sound solutions in the area of various cooling and heating solutions, including retail cooling, indoor comfort cooling, process cooling, and heating pump solutions. The customers are made up of players in the food industry as well as large building and commercial properties....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More