Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

27 June 2022 - 08:00

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (”Embracer Group”) hölls idag den 27 juni 2022 enbart genom poströstning, varvid bolagsstämman fattade följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibleroch/eller teckningsoptioner
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio procent av det totala antalet aktier i Embracer vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Embracer Groups flexibilitet eller i samband med förvärv.

I samband med nyemissioner enligt ovan ska styrelsen, vid bestämmandet av hur många aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, beakta och räkna av antalet aktier som Embracer självt vid varje given tidpunkt innehar efter eventuellt återtagande av aktier som emitterats i samband med förvärv. 

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Embracer Groups hemsida, www.embracer.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Wingefors, grundare och VD, Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: [email protected]

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, och Dark Horse. Koncernen har 120 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via [email protected] +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: https://embracer.com/?lang=sv

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Embracer Group AB
Embracer Group is the parent company of businesses developing and publishing PC, console, and mobile games for the global games market. The group has an extensive catalogue of over 190 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Wreckfest, Insurgency, Destroy All Humans!, World War Z and SnowRunner....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More