Follow

Kommuniké från årsstämma i EKOBOT AB (publ) den 12 maj 2022

12 May 2022 - 15:00

Årsstämman i EKOBOT AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 12 maj 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021 och att besluta om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Det beslutades också i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Ulf Nordbeck, Thomas Lindgren, Mattias Jansson, Sina Vosough och Victoria Woyland samt att välja Thomas Lindgren till styrelsens ordförande. Grant Thornton omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 68 200 per år till vardera styrelseledamot och med 136 400 per år till styrelsens ordförande. Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

Valberedning inför årsstämman 2023
Stämman beslutade att fastslå valberedningens principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som ska utses av de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna, senast den 30 september 2022. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut kan fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emissionerna ska ske på en marknadsmässig nivå.

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst medföra en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

_______________

Västerås i maj 2022
EKOBOT AB (publ)
Styrelsen

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Ekobot AB
Ekobot develops intelligent solutions for precision agriculture based on artificial intelligence and autonomous mobile robot platforms....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More