Follow

Teckningstiden i Ectin Research AB:s emission av units inför notering förlängs

15 July 2021 - 16:17

Styrelsen i Ectin Research AB (“Ectin” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning i den pågående emissionen till och med den 29 juli 2021. Den ursprungliga teckningsperioden löpte från och med den 1 juli 2021 till och med idag, den 15 juli 2021. Bakgrunden till beslutet att förlänga tiden för teckning är det pressmeddelande som Bolaget publicerade igår, den 14 juli 2021, och att bedömningen är att allmänheten ej haft tid och möjlighet att tillgodose sig den nya informationen.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Anna Sjöblom-Hallén, VD
Telefon: +46 (0) 73 430 93 30
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ectinresearch.com

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sedermera.se

Om Ectin
Ectin är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingsterapin MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer. Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen består av en kombination av två redan befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska prövningar och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt, samt att de har visat sig ha få tolererbara potentiella biverkningar. Behandlingen planeras att administreras oralt och har därmed enligt styrelsen en attraktiv profil jämfört med befintliga behandlingar och behandlingar som är under klinisk utveckling. Behandlingen kan ske i patientens hem vilket underlättar för såväl patienten som sjukvården då patienten slipper frekventa sjukhusbesök och kostnaderna för sjukvården minskar.

Denna information är sådan som Ectin Research AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Ectin Research AB
Ectin Research is a pharmaceutical company that is developing the drug candidate MFA-370. In preclinical studies, MFA-370 has shown promising potential in treatment therapy for metastatic bladder cancer and the cancers breast, colorectal and prostate cancers....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More