Follow

Kommuniké från extra bolagstämma i EcoRub

16 October 2020 - 15:46

Idag den 16 oktober hölls en extra bolagsstämma i EcoRub, stämman hölls vid företagets lokaler i Hökmark men gav även möjlighet till närvaro via digital lösning

Vid stämman beslutades att genomföra ändringar i bolagsordningen för följande punkter

  • Aktieslagen ändras till att endas ett aktieslag. EcoRub kommer i fortsättningen att endast ge ut B-aktier.
  • Aktiekapitalet skall ges möjlighet att öka från 4.006.798 kr till högst 16.027.193 kr
  • Antalet aktier ska kunna ökas från lägst 160.278.485 st till högst 641.113.940 st

Vidare beslutades att

  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
  • Antalet konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av B-aktier i bolaget, som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara 25 miljoner SEK

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

EcoRub AB (publ) är ett clean-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (termoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
EcoRub AB
EcoRub provides recycled rubber and plastic to the industrial sector. Recycling is mainly carried out of used car tires, consumer plastic and other biological fibres. Currently, the largest business is within the European market with customers in various industries. The company's products are used in various areas, including workplace mats, rubber cloths, garden ponds, and for use in agriculture a...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date