Follow

EcoRub AB: Nyemission registrerad

22 July 2021 - 11:26

EcoRub AB avslutade fredag den 15 juni sin företrädesemission. Därutöver beslutade styrelsen att nyttja den överteckningsoption som var möjlig. Emissionerna tillförde bolaget 11 MSEK före emissionskostnader.

Emissionerna har registrerats av Bolagsverket den 21 juli 2021. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att avregistreras och ersättas med nya aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 27 juli 2021. Ägare av BTU kommer därefter att erhålla aktier och teckningsoptioner, vilka beräknas finnas på respektive VP-kont och depå den 2 augusti 2021.

Antalet registrerade aktier ökade i emissionen med 54 881 456 aktier till 242 407 383 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 665 040,30 kronor till 6 059 934,307416 kronor.

Antalet registrerade teckningsoptioner uppgår till 54 881 456 stycken som vid full konvertering till aktier kan komma att öka antalet aktier med ytterligare 54 881 456 i mars 2021. En (1) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att under perioden 14 mars – 25 mars 2022 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 22 februari – 4 mars 2022, dock lägst aktiens kvotvärde 0,025 kronor.

Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första handelsdag för teckningsoptionerna är den 2 augusti 2021 Teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet ECO TO5 B.

För frågor om EcoRub och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Isac Andersson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: 070-399 71 07

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
EcoRub AB
EcoRub provides recycled rubber and plastic to the industrial sector. Recycling is mainly carried out of used car tires, consumer plastic and other biological fibres. Currently, the largest business is within the European market with customers in various industries. The company's products are used in various areas, including workplace mats, rubber cloths, garden ponds, and for use in agriculture a...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More