Follow

Komplettering: Ecoclime tre LoI-avtal om förvärv tecknade under Q4

28 December 2021 - 12:00

Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Ecoclime Group AB har under Q4 i linje med Bolagets vertikala integrationsstrategi, inlett fördjupade förhandlingar om förvärv av flera bolag som resulterat i avsiktsförklaringar (LoI) med ägarna till tre av dessa. Varav Due Diligence-processar (genomlysningar) är avslutade i två av objekten. 

Det första bolaget som Ecoclime avser att förvärva har en prognostiserad omsättning om 65 MSEK och 11 % i rörelsemarginal 2021. Resultatet av de förhandlingarna kommer att presenteras under januari månad 2022 och får då till följd att Ecoclime beräknas uppnå den tidigare kommunicerade rullande årsomsättningen om 300 MSEK, senast under Q2 år 2022. 

De aktuella förvärvsobjekten stödjer Ecoclimes vertikala integrationsstrategi att komma närmare slutkunderna omfattande SaaS-lösningar avseende energieffektivisering av fastigheter inom affärsområdet Cirkulär energi. Det innebär helhetslösningar som innefattar spillenergiåtervinning från ventilationsluft och avloppsvatten i fastigheter. Energiåtervinning som kombineras med bergvärme, komfortkyla, fjärrvärme, solceller och prognosstyrning för att minska effekttoppar i såväl el som värmenäten, mängden köpt energi och växthusgasutsläppen. I dessa energilösningar är funktions- och serviceavtal en del av affärsmodellen. En affärsmodell som ökar fastighetsvärden och följer EU;s klimatmål.


Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-27 08:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
[email protected]
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More