Follow

Ecoclime Q3 – en rad positiva trender med affärsområden som överträffat målen under Q3

11 November 2021 - 08:30

Ecoclime rapporterar idag en rad positiva trender i verksamheten med en fortsatt återhämtning efter pandemin och fullt fokus på såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt. Två av tre affärsområden; Fastighetsautomation respektive Cirkulär Energi överträffar det 15%-iga EBITDA-målet under Q3. Omsättningen inom affärsområdet Cirkulär energi sticker ut med 144% i ökning under Q3. Orderingången för Evertherm passerade 40 MSEK på rullande årsbasis under Q3. Det negativa EBIT-resultatet under Q3 ökade främst till följd av pågående satsningar för att öka leveranskapaciteten som ska möta den snabba organiska tillväxten av Evertherms spillenergisystem, Ecoclouds molntjänster samt möjliggöra pågående förvärv. Orderläget för resten av året är för övrigt gott med full beläggning inom samtliga affärsområden. 

• Omsättning 105 896 TSEK (112 794)
• Nettoomsättning 97 078 TSEK (100 010)
• Varav organisk -3% (11)
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 7 190 TSEK (11 573)
• EBITDA-marginal 7% (12)
• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 1 611 TSEK (7 736)
• Resultat per aktie före utspädning -0,28 kr (0,15)
• Soliditet 88% (77)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 134 TSEK (17 816)

 

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:


”Särskilt glädjande under Q3 är att vi nu visar att vi uppnår den tidigare kommunicerade, estimerade, accelererade orderingången för Evertherm om 40 MSEK på rullande årsbasis. Detta redan i år endast ett år efter försäljningsstarten 2020. Vilket även bekräftar att våra beslut om tidigarelagda investeringar varit riktigt. Att affärsområdet Cirkulär energi ökat omsättningen med 144% under senaste kvartalet är ytterligare en tydlig trendfaktor bland annat som följd av att vi driftsatt två mångmiljonleveranser av Everthermsystem som orderlades 2020. Med följden att försäljningen nu även ökade kraftigt inom installations-verksamheten. Därtill är vi nu igång med förvärvsprocessernna igen. Varför vi nu ser fram emot resultaten av dessa under fjärde kvartalet och under inledningen av nästa år.”
 


Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 08:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
[email protected]
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More