Follow

Cyber 1 publicerar investeringsmemorandum

05 July 2021 - 08:00

Cyber Security 1 AB (publ), org. nr. 556135–4811 (”Cyber 1” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), har idag publicerat Investeringsmemorandum gällande företrädesemission. Memorandumet är bilagt och publiceras på Bolagets hemsida www.cyber1.com och på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se.

Styrelsen i Cyber 1 beslutade den 25 maj 2021, med efterföljande godkännande erhållet vid årsstämman den 29 juni 2021, att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget högst tillföras ytterligare cirka 1,774mEUR före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 100 procent av externa garantiåtaganden från extern kvalificerad investerare.
 
Anmälningssedlar och Investeringsmemorandum
Anmälningssedlar, Investeringsmemorandum och ytterligare information om Företrädesemissionen kommer publiceras på Bolagets hemsida och på Mangold Fondkommissions hemsida.
 
Villkor för Företrädesemissionen
• Den som på avstämningsdagen den 1 juli 2021 var registrerad som aktieägare i Cyber 1 äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen två (2) innehavda aktier.
 
• En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021.
 
• Företrädesemissionen består av högst 174 445 113 Units och innebär därmed en emission av högst 174 445 113 aktier och högst 174 445 113 teckningsoptioner av serie 2021.
 
• Teckningskursen är 0,01 EUR per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om är 0,01 EUR per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 
• Teckningsperioden för teckning av Units löper från och med den 5 juli 2021 till och med den 19 juli 2021.
 
• Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) beräknas att ske på Nasdaq First North från och med den 5 juli 2021 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 31, 2021.
 
 
Villkor för teckningsoptioner av serie 2021
 
• En (1) teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022 mot kontant betalning om 0,01 EUR per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader.
 
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.
 
Tidsplan för Företrädesemissionen
 
29 juni 2021                  Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
 
1 juli 2021                     Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
 
5 juli – 19 juli 2021        Teckningsperiod
 
5 juli – 14 juli 2021        Handel med uniträtter
 
22 juli 2021                   Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission
 
 
Finansiell och legal rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Antwoord Consulting AB är legal rådgivare till Cyber 1 i samband med Företrädesemissionen.
 

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Cyber Security 1
Cyber Security 1 AB is a Sweden based company engaged in providing governance, risk, and compliance cybersecurity solutions. It offers payments, communications, networks, and e-commerce security. The company operates across public and private sector organizations internationally including government, healthcare, retail, insurance, manufacturing, and hospitality. The operating segments of the firm...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More