Follow

Utfall för fjärde konverteringsperioden av utestående konvertibler av serie KV2 i Cortus Energy

19 September 2023 - 08:33

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, tisdag den 19 september 2023

Under perioden 1 september 15 september 2023 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) konvertibel av serie KV2 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,10 SEK. Av Bolagets utestående konvertibellån om

18 045 027,00 SEK har ett nominellt belopp om totalt 1 023 131,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 5,7 procent av det utestående konvertibellånet.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till
17 021 896,00 SEK.

Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering uppgick till 113 693,67 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 10 231 310 nya aktier emitteras. Vidare kommer 1 136 931 aktier emitteras genom konvertering av upplupen ränta avseende sådana konvertibler. Sammanlagt ökar antalet aktier i Bolaget med 11 368 241 aktier. Cortus Energys aktiekapital ökar med 341 047,23 SEK till 64 437 124,68 SEK.

Den årliga räntekostnaden för Bolagets konvertibellån sjunker med 122 775,72 SEK till
2 042 627,52 SEK.

Registrering av konvertering

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till stamaktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att löpa mellan den 1 december och den 15 december 2023.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Cortus Energys hemsida: www.cortus.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD,
Tel: +46 (0)8 588 866 30,
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cortus Energy AB
Cortus Energy provides cost-effective and renewable energy gas. It offers energy gas for power, industrial and transport applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More