Follow

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO8 i Cortus Energy AB har fastställts till 0,34 SEK och teckningsperioden inleds idag, den 16 november 2021

16 November 2021 - 08:00

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, tisdagen den 16 november 2021

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) slutförde under det tredje kvartalet 2021 en företrädesemission av s.k. units, beståendes av aktier och teckningsoptioner av serierna TO8 och TO9. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO8 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 1 november 2021 till och med den 12 november 2021, dock inte högre än 0,80 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,48 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,34 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO8 pågår från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021.


Om samtliga teckningsoptioner av serie TO8 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 27,5 MSEK, före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna av serie TO8 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 29 november 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 25 november 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 november 2021.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och information om Bolaget finns att tillgå i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 22 juni 2021. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cortus.se samt Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO8:

Nyttjandeperiod: 16 november 2021 – 29 november 2021.

Teckningskurs: 0,34 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 80 960 124 teckningsoptioner av serie TO8. Vid fullt nyttjande nyemitteras 80 960 124 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 27,5 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO8: 25 november 2021.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 2 428 803,72 SEK, från 48 708 136,50 SEK till 51 136 940,22 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 80 960 124 aktier till 1 704 564 674 aktier, motsvarande en utspädning om 4,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 25 november 2021, alternativt nyttjas senast den 29 november 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO8 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 25 november 2021.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Teckning och betalning med stöd av

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med teckningsoptionerna av serie TO8.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: [email protected]  

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cortus Energy AB
Cortus Energy provides cost-effective and renewable energy gas. It offers energy gas for power, industrial and transport applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More