Follow

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - juni 2022

19 August 2022 - 08:30

Andra kvartalet 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -16,2 (-17,6) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,6 (-19,0) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Ett kortfristigt lån om 10 MSEK upptogs i maj från styrelseordförande Per-Olov Norberg till marknadsmässiga villkor, med senaste återbetalningsdag 19 november.
 • Teckningsoptioner av serie TO9 tecknades till ca 86 procent och Cortus Energy tillfördes ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Cortus Energy har tecknat ett tilläggsavtal till avtalet för leverans av syngas som ingicks i april 2017.

Januari-Juni 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -31,6 (-38,9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -32,1 (-42,9) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cortus Energys VD Håkan Sigfridsson är tills vidare sjukskriven. Styrelsen har utsett vice VD Rolf Ljunggren till tillförordnad VD fr o m augusti.
 • Cortus Energy och Mariposa Biomass Project avslutar sitt samarbete avseende uppförande av anläggning för kraftvärmeproduktion i Kalifornien.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl. 08.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cortus Energy AB
Cortus Energy provides cost-effective and renewable energy gas. It offers energy gas for power, industrial and transport applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More