Follow

Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission

09 November 2020 - 16:50

Bolagets styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Förslaget om nyemission möjliggör fortsatt försäljningstillväxt, parerar en eventuell fortsatt negativ effekt av Covid-19 samt ger möjlighet att dra fördel av den pågående temporära avmattningen i marknaden till att stärka positionen genom selektiva förvärv. Målet är att tillföra bolaget 19,0 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 65 procent av det föreslagna emissionsbeloppet och bolaget avser inhämta garantiåtaganden uppgående till 100 procent.

Bakgrunden till förslaget om nyemission består av ett antal delvis samverkande faktorer:

  1. Koncernens affärsområde Säkerhet & Brand upplever ett starkt inflöde av nya affärer samt volymökning i pågående kontrakterade projekt, framför allt inom de prioriterade marknadssegmenten kritisk infrastruktur och datacenter och ser ett behov att säkerställa möjligheten till fortsatt expansion.
  2. Covid-19 har påverkat koncernen på ett flertal sätt;
    1. Affärsområdet Lås, som är primärt inriktat på hotellmarknaden, inledde 2020 starkt. Affärsområdet har en stark position inom segmentet men den pågående pandemin kom att påverka efterfrågan inom hotellbranschen mycket negativt och affärsområde Lås kom att uppleva ett stort intäktstapp från april och ett flertal månader framåt. Efter sommaren har dock viss återhämtning kunnat konstateras. Affärsområdet har ansökt om och beviljats korttidspermitteringsstöd.
    2. Koncernen har också utnyttjat möjligheten till skattekredit och har ökat skuldsättningen med totalt 7 MSEK att återbetalas under andra kvartalet 2021.
    3. Affärsområdet Säkerhet & Brand har inte haft behov av att utnyttja korttidspermitteringsstödet då 2020 inneburit hög beläggning på tillgängliga resurser. Affärsområdets leveranskapacitet har samtidigt påverkats negativt genom en ökad sjukfrånvaro relaterat till Covid-19, minskad tillgång till vissa siter med pågående installationsprojekt samt att en förskjutning av bolagets affärsmix där den relativa andelen serviceaffär minskat något. Detta har påverkat affärsområdets bruttomarginal negativt. Dessa faktorer har lett till förseningar och har försämrat bolagets kassaflöde.
  3. Företagets styrelse och ledning gör bedömningen att pandemin kan ha påverkat andra aktörer i säkerhetsbranschen mer negativt än Confidence och att detta därmed öppnar för möjliga fördelaktiga förvärv som en del i bolagets strategi att kombinera organisk tillväxt inom prioriterade segment med selektiva förvärv eller andra strukturaffärer. Potentiella förvärvsmöjligheter är således ytterligare ett skäl att stärka bolagets balansräkning och likviditet.

Bolaget har varit i kontakt med och mottagit teckningsförbindelser från aktieägare motsvarande 64,6 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. De aktieägare som ingått teckningsförbindelser inkluderar samtliga av Bolagets fem största ägargrupperingar, däribland bolag ägda av Rutger Arnhult (tillika största ägare i fastighetsbolagen Klövern och Castellum), bolag ägda av Samir Taha (tillika grundare av och störste ägare i fastighetsbolaget Aros Bostad) samt LMK Forward AB som ingår i LMK Industri-koncernen. Mottagna teckningsförbindelser inkluderar åtaganden från bolagets styrelse och VD motsvarande ca 20 procent och därutöver har Bolaget för avsikt att inhämta garantiåtaganden motsvarande upp till ca 35,4 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. Nyemissionen kommer därmed omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.

I samband med att Bolaget analyserat kapitalstrukturen och Bolagets styrelse har fattat beslut om att föreslå en företrädesemission enligt ovan, har en diskussion med Erik Penser Bank förts om en bryggkredit på 3,5 MSEK för att säkerställa Bolagets kortsiktiga likviditet fram till dess emissionslikviden influtit, dels att förlänga med ett år ett existerande lån på 7 MSEK som förfaller den 30 juni 2021. Beslut om dessa krediter kommer att fattas inom den närmaste tiden.

Styrelsen avser att föreslå stämman att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 1,23 SEK per ny aktie. För varje tecknad aktie erhålls dessutom en teckningsoption med rätt att teckna ytterligare en nyemitterad aktie till samma kurs (1,23 SEK per aktie) under en period mellan 12 – 24 månader efter emissionsdagen. Mer utförlig information lämnas i samband med kallelsen till extra bolagsstämma per 18 dec 2020.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2020 kl 16:50 CET.

För ytterligare information:

Mikael Petterssson,
Verkställande direktör

Tel 070-823 54 61
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Mikael Behm,
CFO

Tel 070-814 33 35
E-post: mikael.behm@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date