Follow

Udbud af aktier i Conferize A/S gennemføres

02 July 2019 - 08:24

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Selskabsmeddelelse Nr. 18/2019
København, 2. juli 2019


Udbud af aktier i Conferize A/S gennemføres

Conferize A/S’ (”Conferize” eller ”Selskabet”) udbud af nye aktier er afsluttet og gennemføres med et bruttoprovenu på DKK 25,6 mio. Emissionen var garanteret, men interessen fra investorerne har været så stor, at under 10% af de udbudte aktier er tegnet via udnyttelse af garantien.

I tegningsperioden 13.-26. juni 2019 er der tegnet nye aktier gennem udnyttelse af tegningsretter og forhåndstilsagn for i alt 20.014.647 stk. aktier a nominelt DKK 0,10, svarende til nominelt DKK 2.001.464,70 aktier til tegningskursen på DKK 1,00 pr. aktie. Herudover har Selskabet modtaget tegningsordrer på resterende aktier for i alt 3.057.487 stk. aktier a nominelt DKK 0,10 til tegningskursen på DKK 1,00 pr. aktier. Tegningsordrer på resterende aktier kan som følge af uudnyttede tegningsretter tildeles fuldt ud, og det er således ikke nødvendigt at tage stilling til en reduktion. Det samlede antal tegningsordrer på i emissionen udgør således 23.072.134 stk. aktier a nominelt DKK 0,10, svarende til nominelt DKK 2.307.213,40.

Selskabets hovedaktionærer Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S har stillet garanti om tegning af det resterende antal nye aktier i fortegningsemission på i alt 2.482.296 stk. a nominelt DKK 0,10. De nye aktier, der tildeles i henhold til garantien fordeles med 558.849 stk. nye aktier til Kolind A/S og 1.923.447 stk. nye aktier til Nebbegård Invest A/S.

Emissionen giver Conferize en ny start med de nødvendige midler til at videreudvikle selskabets digitale platform frem til 2021, hvor selskabet forventer at driften bliver overskudsgivende. I resten af 2019 forventer ledelsen kun meget begrænsede indtægter idet ressourcerne primært bruges til softwareudvikling og opbygning af partnerskaber med fremtidige brugere. I tredje kvartal 2019 sker der en opgradering af platformens brugergrænseflade, hvorefter ny funktionalitet og nye indtægtsstrømme introduceres gradvis gennem 2020. I modsætning til andre platforme i event-markedet fokuserer Conferize på at tilføre værdi når arrangementer skabes, udvikles og følges op (event creation), fremfor gennem den mekaniske afvikling af arrangementet (event management).

Bestyrelsen har tilpasset organisationen til den opgave og frigjort ressourcer til et mere intenst samspil med personer, virksomheder og organisationer der afholder arrangementer for at gøre en positiv forskel for deltagerne, frem for blot at tjene penge på kommercielle standardarrangementer.

“Mange events er spild af tid og penge med uopfindsomme standardprogrammer og forældede arbejdsformer. Conferize’s opgave er at påvirke event-markedet nedefra ved at stille en digital platform til rådighed som inspirerer til et højere ambitionsniveau” siger Conferize’s direktør Steen Tromholt og fortsætter: “Det vil udfordre de traditionelle event-arrangører, og det er der brug for”.

Bestyrelsesformand Lars Kolind glæder sig over opbakningen fra investorerne: “Min investering i Conferize har langtfra været nogen succes, men med tilførslen af den nye kapital har vi et bedre udgangspunkt for den vækst og positive udvikling, som jeg synes at både selskabet og aktionærerne fortjener”, slutter Lars Kolind.

Aktiekapital

Efter gennemførelsen af Udbuddet forhøjes Conferizes aktiekapital fra nominelt DKK 1.277.721,50 aktier fordelt på 12.777.215 stk. aktier a nominelt DKK 0,10 til nominelt DKK 3.833.164,50 fordelt på 38.331.645 stk. aktier a nominelt DKK 0,10. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen sker d. 2. juli 2019.

Selskabet har én aktieklasse, og de Nye Aktier får samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, således giver hver aktie ret til én stemme på Selskabets generalforsamlinger.


Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, [email protected]


Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, [email protected]

Vigtig meddelelse
Udbudsmaterialet og denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige udbudsmateriale.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabet faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, an- modning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.

Vedhæftet fil

Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Denmark)
Conferize A/S
Conferize A/S develops an online software solution for the event and conference market. It offers an Event Management System (EMS) - a comprehensive digital toolbox, where organizers simple and free to create, plan, execute and market events. Its software helps event organizers to set up website and ticket sales to build their community....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More