Follow

Conferize A/S udsender årsrapport for 2020

30 March 2021 - 15:26

Selskabsmeddelelse Nr. 5/2021
København, 30. marts 2021


Conferize A/S udsender årsrapport for 2020

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2020.

Selskabet har i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 realiseret et underskud på 9.253 t.kr., som kan henføres til selskabets fortsatte udviklingsaktiviteter og markedsføring. Selskabet har fortsat en ubetydelig omsætning. 

Året 2020 har været præget af udbruddet af Covid-19 og konsekvenserne heraf for afholdelsen af events og dermed efterspørgslen efter en platform som Conferize. Bestyrelsen og ledelsen i Conferize A/S anser selskabets drift og udvikling i 2020 for samlet set utilfredsstillende.

De fysiske events forventes at få comeback mod slutningen af 2021. Der vil igen være plads i markedet og adgang for en platform som Conferize - og endvidere en unik mulighed for at positionere Conferize som bindeleddet mellem det velkendte fysiske event og en innovativ virtuel oplevelse. Med en ny stærk investorkreds bag selskabet, en styrket salgsorganisation samt en billig og skalérbar model for den videre udvikling af platformen i samarbejde med kunderne, er det ledelsens vurdering, at selskabet efter sikring af den fornødne driftslikviditet gennem aktieemissionen til eksekvering af Selskabets vækststrategi vil kunne etablere et positivt cash flow indenfor en periode på 24 måneder. 


2020 var et udfordrende år for eventindustrien

Umiddelbart efter årsskiftet frigav selskabet en ny platform under overskriften ”Create better events. Faster” – og med den nye platform blev der samtidigt introduceret en helt ny betalings- og abonnementsmodel. Den første respons fra markedet var positiv. Men med udbruddet af Covid-19 i marts 2020 blev markedet fundamentalt ændret.  Fysiske events blev udskudt eller aflyst – og tilbage var alene virtuelle events.

I erkendelsen af det fundamentale skifte i markedet fokuserede selskabet kræfterne på at udvikle en platform, der kunne håndtere fremtidens krav om kombinerede fysiske og virtuelle events.  Men efter en ihærdig salgsindsats måtte bestyrelsen imidlertid erkende i efteråret 2020, at det med den fortsatte opblussen af Covid-19 fortsat ville være usikkert, hvornår der vil kunne etableres et overskud på driften. Med afsæt i denne usikkerhed og manglende opbakning fra selskabets daværende hovedaktionærer omkring den fremtidige finansiering og drift af selskabet, besluttede bestyrelsen på den baggrund at indstille til selskabets aktionærer at lade selskabet afvikle solvent.

Umiddelbart efter den offentlige udmelding om den solvente nedlukning, overtog Blue Horizon Investment m.fl. de tidligere hovedaktionærers aktieposter i Conferize A/S med henblik på at videreføre selskabet med de eksisterende aktiviteter – og processen frem mod solvent likvidation blev stoppet med det samme.


Ny strategi og retning

Med et tilsagn fra gruppen af investorer omkring Blue Horizon Investment på op til 10 mio. kr. er der sat ny retning for selskabet og organisationen er blevet reetableret med et styrket fokus på salg. Der er blevet implementeret en ny model for den videre produktudvikling, der både er billig og skalerbar.

Fokus er fortsat på de professionelle eventarrangører, der mangler et værktøj til at effektivisere og optimere deres hverdag, og som er villige til at betale for det. Det er Conferize naturlige plads og med en platform, der sparer tid fra dag ét, er det ledelses vurdering, at der er et stort potentiale for platformen på såvel det fysiske, som det virtuelle event-og konferencemarked.

Men i erkendelse af kunders mangeartede og forskellige behov er det ikke længere ambitionen at integrere alle mulige og umulige funktioner på platformen. I modsætning til tidligere vil det fremadrettet handle om at indgå strategiske partnerskaber indenfor alle hjørner af eventindustrien, således at Conferizes platform fremadrettet bliver et naturligt element i alle økosystemer omkring events – hvad enten der er tale om virtuelle, fysiske eller hybrid events.

Conferize har allerede nu indgået et strategisk partnerskab med Widizmo (kunstig intelligens ift video, læring og præsentationer) - og er i dialog med andre tech og eventselskaber om partnerskaber til at komplementere Conferizes platform, herunder flere globale spillere.

Ledelsen vurderer, at Conferize med styrket salgsorganisation, en skalérbar og billig udviklingsmodel og stærke partnerskaber vil kunne etablere et positivt cash indenfor en periode på 24 måneder – og dermed blive selvfinansierende.

Finansieringen frem til dette punkt forventes tilvejebragt via kapitalforhøjelser. Det er selskabets forventning, at der inden udgangen af første halvår 2021 vil blive afholdt en emission med fortegningsret for selskabets aktionærer. Med den nævnte garanterede tilførsel af likviditet på 10 mio. kr. er det ledelsens vurdering, at selskabet som minimum have likviditet til at fortsætte driftsaktiviteterne indtil begyndelsen af 2022.

Ledelsen vurderer, at der er et betydeligt marked for online softwareløsninger for såvel det fysiske, som det virtuelle event-og konferencemarked, som selskabet med selv en mindre markedsandel af vil kunne generere en betydelig indtjening på.


Hovedtal for 2020 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

  01.01.2020 - 01.01.2019- 
  31.12.2020 31.12.2019 
  DKK DKK 
      
Nettoomsætning 45.402 54.129 
Andre driftsindtægter 1.492.121 1.240.032 
Vareforbrug (148.931) (226.514) 
Andre eksterne omkostninger (3.826.763) (7.529.565) 
Bruttoresultat (2.438.171) (6.461.918) 
      
Personaleomkostninger (4.236.992) (5.963.196) 
Af- og nedskrivninger (3.617.163) (25.167.662) 
Driftsresultat (10.292.326) (37.592.776) 
      
Andre finansielle omkostninger 3.333 - 
Andre finansielle omkostninger (81.580) (106.460) 
Resultat før skat (10.370.573) (37.699.236) 
      
Skat af årets resultat 1.117.351 3.055.030 
      
Årets resultat (9.253.222) (34.644.206) 
      

Balancen: Aktiver

  31.12.2020 31.12.2019 
  DKK DKK 
      
Immaterielle anlægsaktiver 11.458.279 9.917.879 
Materielle anlægsaktiver 51.309 109.265 
Finansielle anlægsaktiver 202.977 225.829 
Anlægsaktiver 11.712.565 10.252.973 
      
Tilgodehavender 1.511.541 1.899.188 
Likvide beholdninger 3.480.900 16.020.876 
Omsætningsaktiver 4.992.441 17.920.064 
      
Aktiver i alt 16.705.006 28.173.037 
      

Balancen: Passiver

  31.12.2020 31.12.2019 
  DKK DKK 
      
Egenkapital  12.996.418 22.217.576 
Hensatte forpligtelser - - 
Gældsforpligtelser 3.708.588 5.955.461 
      
Passiver i alt 16.705.006 28.173.037 
      

Egenkapitalopgørelse

  31.12.2020 31.12.2019 
  DKK DKK 
      
Egenkapital primo 22.217.576 33.862.794 
Kapitalforhøjelse 32.064 25.554.431 
Egenkapitalomkostninger - (2.555.443) 
Periodens resultat (9.253.222) (34.644.206) 
      
Egenkapital ultimo 12.996.418 22.217.576 
      

Pengestrømsopgørelse

  01.01.2020- 01.01.2019- 
  31.12.2020 31.12.2019 
  DKK DKK 
      
Pengestrømme vedr. primær drift (9.125.217) (11.371.966) 
Pengestrømme vedr. drift (7.472.433) (8.812.571) 
Pengestrømme vedr. investeringer (5.099.608) (7.900.815) 
Pengestrømme vedr. finansiering 32.064 22.998.988 
Ændring i likvider (12.539.977) 6.285.602 
      
Likvider primo 16.020.877 9.735.274 
Likvider ultimo 3.480.900 16.020.876 
      

Aktierelaterede nøgletal

  31.12.2020 31.12.2019 
Indre værdi pr. Aktie, DKK 0,34 0,58 
Resultat før skat pr. Aktie, DKK (0,24) (0,90) 
Antal aktier, ultimo 38.685.285 38.331.645 
Antal aktier, gns. over året  38.545.405 25.554.430 
      


Årets resultat
Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets underskud på 9.253.222 kr. overføres til egenkapitalen.

Offentliggørelse
Årsrapporten for 2020 er tilgængelig på conferize.com/invest

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2021 udsendes 26. august 2021.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling forventes afholdt d. 12. maj 2021 kl. 16.00.

Der udsendes kun indkaldelse via e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mail på selskabets investorportal eller direkte til selskabet. Dagsorden mv. vil blive offentliggjort via Nasdaq First North Growth Market og vil endvidere kunne findes på conferize.com/invest senest 14 dage før generalforsamlingen.        

Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/invest

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, [email protected]

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, [email protected]

Vedhæftet fil


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Denmark)
Conferize A/S
Conferize A/S develops an online software solution for the event and conference market. It offers an Event Management System (EMS) - a comprehensive digital toolbox, where organizers simple and free to create, plan, execute and market events. Its software helps event organizers to set up website and ticket sales to build their community....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More