Follow

Conferize A/S offentliggør garanteret aktieemission

06 June 2019 - 09:53

Selskabsmeddelelse Nr. 17/2019
København, 6. juni 2019

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION


Conferize A/S offentliggør garanteret aktieemission

Bestyrelsen i Conferize A/S ("Conferize" eller “Selskabet”) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.555.443,00 fordelt på 25.554.430 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 ("Udbudte Aktier") med en tegningskurs på DKK 1,00 pr. Udbudt Aktie ("Tegningskursen") med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 ("Udbuddet"). Bestyrelsen har mulighed for at udstede yderligere op til 5.500.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til Tegningskursen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i en rettet emission (”Yderligere Aktier”).

Udbuddet udgør nominelt DKK 2.555.443 Udbudte Aktier fordelt på 25.554.430 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10. Ved fuldtegning af Udbuddet (ekskl. Yderligere Aktier) vil bruttoprovenuet udgøre DKK 25,6 mio. Udbuddet er fuldt garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garantistillelse.

Selskabet har modtaget bindende forhåndstilsagn fra eksisterende aktionærer og nye investorer om tegning af samlet DKK 13,2 mio. Forhåndstilsagnene omfatter samlet tegning af i alt 13.175.545 stk. Udbudte Aktier, svarende til 52 % af det samlede antal Udbudte Aktier (ekskl. Yderligere Aktier).

Selskabets større aktionærer Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S har udover ovenstående forhåndstilsagn påtaget sig at garantere den resterende del af Udbuddet gennem tegning af op til samlet 12.378.976 stk. Udbudte Aktier, såfremt der ved Tegningsperiodens udløb ikke er opnået fuldtegning af Udbuddet gennem enten udnyttelse af Tegningsretter, forhåndstilsagn eller tegningsordrer på Resterende Aktier. Udbuddet af Udbudte Aktier er således fuldt garanteret.

Ny ledelse og ny fokuseret strategi

Som tidligere oplyst har bestyrelsen drøftet en revideret plan for Selskabets fremtid med en række af Selskabets større aktionærer. Planen indebærer en styrkelse af ledelse og bestyrelse, en fokuseret strategi samt afholdelse af en ny aktieemission.

Styrkelse af ledelsen

Lars Kolind, Morten Mathiesen og Carsten Brogaard Jensen er trådt ind i bestyrelsen - og tidligere formand for bestyrelsen Steen Tromholt er blevet CEO i selskabet.

En fokuseret strategi

Den nye ledelse har fremlagt en ny strategi ud fra en fuld kortlægning af Conferizes marked, konkurrenter, produktudvikling, markedsføring, bemanding og kommunikation. En strategi med tre overordnede omdrejningspunkter:

• Fokus på det væsentlige, herunder tilpasning af organisation og marketingindsats
• Klar positionering i markedet i forhold til Conferizes mission om at bidrage til at skabe events, der skaber større værdi for deltagerne
• Et skarpere kommercielt fokus på indtjeningen de kommende år og langsigtet opbygning af værdi

Hovedvilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier er følgende:

• Udbuddet (ekskl. Yderligere Aktier) omfatter 25.554.430 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10.
• De Udbudte Aktier (ekskl. Yderligere Aktier) udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer") i forholdet 1:2, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 12. juni 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie.
• De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 1,00 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10.
• Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 13. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid) til 26. juni 2019, kl. 17.00 (dansk tid) ("Tegningsperioden").
• Conferize har modtaget forhåndstilsagn om tegning af DKK 13,2 mio. og garanti for de resterende 12,4 mio. Udbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garanti.
• Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK 25,6 mio. (ekskl. Yderligere Aktier).
• Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside inden udløbet af Tegningsperioden.
• Bestyrelsen har i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.3 mulighed for at udstede yderligere op til 5.500.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til Tegningskursen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer til de nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside (”Yderligere Aktier”). Den rettede emission af Yderligere Aktier vil alene blive gennemført, helt eller delvist, i det omfang antallet af tegningsordrer på Resterende Aktier modtaget fra nye investorer overstiger antallet af Resterende Aktier, der kan allokeres til nye investorer. De Yderligere Aktier vil i så fald blive udstedt til nye investorer, der har afgivet tegningsordrer på Resterende Aktier og som ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

Conferize A/S er en venture startup. På nuværende tidspunkt er der ingen signifikant indtjening i Selskabet. Indtil der er etableret et positivt cash flow, vil den fortsatte drift af Selskabet være afhængig af de midler, som investorer skyder ind i selskabet.

Selskabets ledelse vurderer ud fra den nuværende aktivitet og performance, at der vil blive etableret et positivt cash flow i løbet af 2021. Det er ledelsens vurdering, at Selskabet i alt skal tilføres DKK 20-40 mio. frem til etableringen af et positivt cash flow. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil dække 56–112 pct. af dette kapitalbehov. Selskabets ledelse vil løbende evaluere muligheder for tilførsel af yderligere driftskapital. Dette vil ske på baggrund af sikring af de bedst mulige vilkår for såvel Selskabets fremadrettede drifts- og udviklingsmuligheder samt aktionærernes interesser og vil kunne finde sted gennem f.eks. lånefinansiering, udstedelse af nye aktier, konvertible gældsbreve, obligationer.

Nettoprovenuet fra Udbuddet skal derfor anvendes til den fortsatte gennemførelse af Selskabets aktiviteter, herunder den videre udvikling af kernekomponenterne på selskabets platform til event skabelse, samt markedsføring heraf med henblik på at eksekvere Selskabets strategi.

Efter tilpasningen af organisationen, er Selskabet i 2019 afhængig af tilførsel af i omegnen af DKK 8 mio. for at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet (ekskl. Yderligere Aktier) udgør i alt DKK 25,6 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 22,3 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 3,3 mio. (inklusiv tegnings- og garantiprovision på DKK 2,6 mio. til forhåndstegnere og garanter).

Såfremt Udbuddet (inkl. Yderligere Aktier) bliver fuldt tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt DKK 31,1 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 27,8 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 3,3 mio. (inklusiv tegnings- og garantiprovision på DKK 2,6 mio. til forhåndstegnere og garanter).

Selskabets større aktionærer Nebbegård Invest A/S og Kolind A/S har givet bindende tilsagn om at stille en midlertidig kreditfacilitet på op til DKK 2,0 mio. til rådighed for Selskabet frem til afslutning af Udbuddet. Et eventuelt træk på den midlertidige kreditfacilitet skal indfries umiddelbart efter afslutning af Udbuddet og Selskabet forventer således, at op til DKK 2,0 mio. af nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til indfrielse af kreditfaciliteten. Udgifterne til indfrielse af kreditfaciliteten er indeholdt i det vurderede kapitalbehov på DKK 8 mio. for 2019.

Forhåndstilsagn og garanti

En række af Selskabets Eksisterende Aktionærer og nye investorer udenfor selskabet har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt samlet 13.175.454 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 13,2 mio.

Følgende eksisterende aktionærer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:

Nebbegård Invest A/S 5.000.000 stk. Udbudte Aktier,
Kolind A/S 5.000.000 stk. Udbudte Aktier,
Tromholt Holding ApS 712.220 stk. Udbudte Aktier,
Jaksland Capital & More ApS 858.006 stk. Udbudte Aktier
Marstrand Invest AS 80.000 stk. Udbudte Aktier
Tim Jaksland 525.228 stk. Udbudte Aktier

Følgende nye investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:
Peter Højland 1.000.000 stk. Udbudte Aktier

De eksisterende aktionærer, der har afgivet bindende forhåndstilsagn, tegner Udbudte Aktier gennem udnyttelse af samtlige tildelte Tegningsretter på deres respektive Eksisterende Aktier.

Forhåndstegnere, der ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet, tildeles alene Udbudte Aktier i det omfang, at der ved tegningsperiodens udløb er uudnyttede Tegningsretter.

Selskabets større aktionærer Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S har, udover ovenstående forhåndstilsagn på samlet 10.000.000 stk. Udbudte Aktier, påtaget sig at garantere den resterende del af Udbuddet gennem tegning af op til samlet 12.378.976 stk. Udbudte Aktier, såfremt der ved Tegningsperiodens udløb ikke er opnået fuldtegning af Udbuddet gennem enten udnyttelse af Tegningsretter, forhåndstilsagn eller tegningsordrer på Resterende Aktier. Udbuddet af Udbudte Aktier er således fuldt garanteret.

Kolind A/S’ garanti omfatter tegning af op til 5.507.189 stk. Udbudte Aktier og Nebbegård Invest A/S’ garanti omfatter tegning af op til 6.871.788 stk. Udbudte Aktier. Den samlede tegning fra Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S udgør således op til i alt 22.378.976 stk. Udbudte Aktier.

Såfremt garantien udnyttes, helt eller delvist, vil Udbudte Aktier, der skal tegnes i henhold til garantien blive fordelt mellem Kolind A/S og Nebbegård A/S, således at de 2 aktionærer efter Udbuddet har samme ejerandel i Selskabet.

Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S ønsker at ejerkredsen i Selskabet på sigt skal være bredere og har derfor tilkendegivet, at de på sigt har til hensigt at nedbringe deres samlede ejerandel til højst 40% af Selskabet.

Nærmere vilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier og Yderligere Aktier

Udbuddet

Udbuddet omfatter 25.554.430 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.2. Udbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garanti.

Herudover har bestyrelsen mulighed for at udstede op til 5.500.000 stk. Yderligere Aktier a nominelt DKK 0,10 uden fortegningsret for Eksisterende Aktionærer gennem udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.3.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 1,00 pr. Udbudt Aktie og Yderligere Aktie a nominelt DKK 0,10.

Tegningsforhold

Udbuddet af Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:2. Enhver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 12. juni 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie.

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden DK0061143930. Handelsperioden for tegningsretter løber fra 11. juni 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 24. juni 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Tegningsperiode for Udbudte Aktier

Tegningsperiode for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra 13. juni 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 26. juni 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegning af Resterende Aktier og Yderligere Aktier

Resterende Aktier, som ikke er tegnet af ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller gennem tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside (udbud.conferize.com) inden udløbet af Tegningsperioden. I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller tegningsblanketten fordeles sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse med fortrinsret for afgivne forhåndstilsagn.

Bestyrelsen har mulighed for at udstede yderligere op til 5.500.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til Tegningskursen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer til de investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside (udbud.conferize.com) (”Yderligere Aktier”). De Yderligere Aktier vil alene blive tildelt, helt eller delvist, i det omfang antallet af tegningsordrer på Resterende Aktier modtaget fra nye investorer overstiger antallet af Resterende Aktier, der kan allokeres til nye investorer. Yderligere Aktier vil i så fald blive udnyttet til tildeling af nye aktier til nye investorer, der har afgivet tegningsordrer på Resterende Aktier og som ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet.

Betaling og levering af Udbudte Aktier og Yderligere Aktier

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 1,00 (Tegningskursen) pr. Udbudt Aktie, der tegnes.

Betaling for de Udbudte Aktier sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af Tegningsretter. Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret Udbudte Aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061142965. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark.

De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt 2. juli 2019.

Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil VP Securities eller det kontoførende institut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal Udbudte Aktier og aktiebeløbet.

Betaling for Resterende Aktier (og eventuelle Yderligere Aktier) sker i DKK umiddelbart efter meddelelse om tildeling af Resterende Aktier eller Yderligere Aktier til de enkelte investorer, dog senest 2. juli 2019. Efter indbetaling af Tegningskursen for Resterende Aktier eller Yderligere Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, vil investorer elektronisk få leveret Resterende Aktier eller Yderligere Aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061143690. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark.

Optagelse til handel

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder 11. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid). De Udbudte Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under de midlertidige ISIN-koder.

Efter registrering af kapitalforhøjelserne vedrørende de Udbudte Aktier og eventuelle Yderligere Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske 2. juli 2019, vil de midlertidige ISIN-koder blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier ("Eksisterende Aktier") DK0060816148 i VP Securities.

De Udbudte Aktier (og evt. Yderligere Aktier) forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden for Eksisterende Aktier den 4. juli 2019.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet kan ved force majeure tilfælde, herunder ved væsentlige negative ændringer i forhåndstegnernes eller garanternes økonomiske situation tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier, alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier.

Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af Handelsperioden vil imidlertid ikke blive berørt, såfremt Udbuddet ikke gennemføres. Dette medfører, at investorer, der erhverver Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger.

Tilsvarende, hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil de Udbudte Aktier ikke blive udstedt. Eventuelle handler med de Udbudte Aktier uden for markedet vil dog ikke blive påvirket, og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af Udbudte Aktier.

Handel med Udbudte Aktier gennem salg af aktier forud for den endelige udstedelse af Udbudte Aktier kan være i strid med forbuddet mod short-selling af aktier. Det er investorernes eget ansvar at sikre, at handel med Udbudte Aktier forud for den endelige udstedelse af de Udbudte Aktier sker i overensstemmelse med gældende regler.

Handel med Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Denmark.

Tidsplan

• Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter: 7. juni 2019
• Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter: 11. juni 2019
• Handelsperioden for Tegningsretter begynder: 11. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
• Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 12. juni 2019, kl. 18.00 (dansk tid)
• Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder: 13. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
• Handelsperioden for Tegningsretter slutter: 24. juni 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
• Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: 26. juni 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
• Allokering af Resterende Aktier og Yderligere Aktier: 1. juli 2019
• Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: 2. juli 2019
• Gennemførelse af Udbuddet og registrering i Erhvervsstyrelsen: 2. juli 2019
• Optagelse til handel med Udbudte Aktier under den eksisterende ISIN-kode: 4. juli 2019
• Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i VP Securities: 8. juli 2019

Udbudsmateriale

Selskabet har udarbejdet udbudsmateriale i form af en investorbrochure i forbindelse med Udbuddet. Investorbrochuren indeholder en sammenstilling af allerede offentliggjort information, inkl. de udbudsvilkår, der fremgår af denne meddelelse.

Udbudsmaterialet kan, med visse undtagelser, herunder adgangsforhold for personer i USA, downloades fra Selskabets hjemmeside (www.conferize.com) under "udbud.conferize.com”.

Risikofaktorer

• Selskabets fortsatte drift er afhængig af løbende kapitaltilførsel over de kommende 2-3 år på i alt DKK 20-40 mio. Efter tilpasningen af organisationen, er Selskabet i 2019 afhængig af tilførsel af i omegnen af DKK 8 mio. for at gennemføre de planlagte aktiviteter, jf. Årsrapport 2018 og Selskabsmeddelelse nr. 6/2019. Udgifterne til indfrielse af kreditfaciliteten på DKK 2,0 mio. er indeholdt i det vurderede kapitalbehov på DKK 8 mio. for 2019.
• Selskabet agerer på et globalt marked og potentielt sårbart over for markedshændelser, konjunkturændringer og andre udefrakommende forhold.
• Selskabets forretningsområder kan formindskes ved konkurrenters udvikling af ny teknologi og/eller lancering af mere konkurrencedygtige produkter.
• Selskabet er fortsat afhængigt af Selskabets evne til at udvikle en skalerbar og konkurrencedygtig platform til event skabere
• Selskabet agerer på et marked med intens konkurrence med en ny tilgang. Det kan potentielt skabe usikkerhed omkring Selskabets indtjeningsevne.
• Selskabet er afhængigt af leverancer fra eksterne leverandører, herunder i forhold til drift af selskabets platform og dermed levering af selskabets kerneydelse.
• Omdømmesvigt kan ramme Selskabet i tilfælde af kvalitetsbrist eller fejl.
• Selskabet opererer globalt og er udsat for valutarisiko.
• Selskabet og dets fortsatte virke er afhængig af fastholdelse af nøglepersoner, samt tiltrækning af kompetente medarbejdere.
• De fælleseuropæiske regler for persondata kan potentielt mindske forretningspotentialet for Selskabet i at etablere en Event Marketplace
• Selskabet kan potentielt blive ramt af ændringer i gældende lovgivning eller ny lovgivning, der hæmmer selskabet og dets virke.
• Den fremtidige kursdannelse afhænger af en lang række forhold, herunder forhold, som Selskabet ikke har mulighed for at påvirke, hvorfor der kan en betydelig risiko for en negativ kursudvikling.
• Der er ikke garanti for tilstrækkelig likviditet i forhold til at kunne købe eller sælge aktier i Selskabet, uden at dette påvirker kursen på Aktien.
• Selskabet har hidtil ikke udbetalt udbytte og har ingen intention om udbetaling inden for de næste år.
• Ved fremtidige kapitalforhøjelser vil aktionærer, der ikke deltager i forhøjelsen pro rata, opleve, at deres ejerandel af Selskabet bliver mindre.


Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, [email protected]

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, [email protected]

Vigtig meddelelse
Udbudsmaterialet og denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige udbudsmateriale.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabet faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, an- modning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.

Vedhæftede filer

Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Denmark)
Conferize A/S
Conferize A/S develops an online software solution for the event and conference market. It offers an Event Management System (EMS) - a comprehensive digital toolbox, where organizers simple and free to create, plan, execute and market events. Its software helps event organizers to set up website and ticket sales to build their community....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More