Follow

Cline Scientific offentliggör nyttjandekurs för teckningsoptioner (TO1 B)

24 February 2021 - 08:50

Cline Scientific AB (Cline) offentliggör idag den 24 februari 2021 nyttjandekursen för teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO1 B).

Styrelsen i Cline har idag, den 24 februari 2021, fastställt kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (Cline TO 1 B) (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 3,38 SEK per ny aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid full nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Cline cirka 13,5 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 100 TSEK.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 3,38 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Nyttjandeperiod: 2 mars – 12 mars 2021.

Sista dag för handel i TO 1 B: 10 mars 2021.

Antalet registrerade teckningsoptioner uppgår till 159 333 stycken av serie A och 3 847 037 av serie B. Endast teckningsoptioner av serie B handlas på Spotlight Stock Market.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det memorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes den 8 maj 2020. Prospektet finns tillgängligt på www.clinescientific.com.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Cline Scientific.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.clinescientific.com och på Aktieinvest FK AB:s hemsida https://www.aktieinvest.se/.

För frågor om Cline Scientific AB, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cline Scientific AB
Cline Scientific develops and markets products for biomedical research based on proprietary nanotechnology. Its products include unique surfaces for use in stem cell & cancer research and customized nanoparticles for use in biomedical applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More