Follow

Cline genomför nyemission

27 April 2020 - 20:25

Styrelsen i Cline Scientific AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 februari 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 281 370,30 kronor genom emission av högst 166 666 Units av serie A och högst 2 647 037 Units av serie B, där varje Units består av en aktie och en teckningsoption i respektive aktieslag. Vid övertecknat emission har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption av högst 1 200 000 Units. Nyemissionen tillför cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptionerna i mars 2021. Vid övertecknad emission kan ytterligare 3,0 MSEK tillföras genom nyttjande av överteckningsoptionen.

Cline har efter några år av försäljning av sin patenterade nanoteknologi valt att fokusera större delen av sin verksamhet på två projekt som är på väg in i klinisk fas och går därför från att vara ett renodlat teknikbolag till att bli ett bioteknikbolag med egna utvecklingsprojekt. Både cancerdiagnostikprojektet som nyligen förvärvades och stamcellsterapiprojektet som drivs i samarbete med forskare vid Göteborgs Universitet har kommit till faser där det är relevant att starta den kliniska utvecklingen. Båda dessa projekt kommer att kräva kapital. Föreliggande nyemission görs för att täcka utgifter för:

 • Patentansökningar
 • Registrering som SME för kliniska prövningar
 • Etiska tillstånd
 • Hantering av patientmaterial (diagnostikprojektet)
 • Start av regulatorisk dokumentation
 • Accelererade laborativa och kliniska studier
 • Samt kapital för att stärka rörelsekapitalet

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje (1) befintlig A-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie B. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit i respektive serie. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 2 mars – 12 mars 2021 konvertera till en (1) aktie i respektive serie där kursen för konvertering ställs till 80 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 8 februari – 19 februari 2021.

Emissionskursen är 2,50 SEK per Unit.

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som önska teckna ytterligare Units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska fördelas de till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Units i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter är den 6 maj 2020.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt är den 4 maj 2020.
 • Första dag med handel i aktie exklusive Uniträtt är den 5 maj 2020.
 • Teckningsperiod 11 maj – 28 maj 2020.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 28 maj 2020.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med Uniträtter av serie B kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 11 maj – 26 maj 2020.
 • Handel med BTU av serie B kommer att ske från och med den 11 maj 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juni 2020.
 • Handel med teckningsoptioner av serie B kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2020, fram till dess de konverteras till aktier i mars 2021.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.clinescientific.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För frågor om Cline Scientific och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0703-585 088

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020.

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: [email protected] 
Hemsida: www.clinescientific.com

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cline Scientific AB
Cline Scientific develops and markets products for biomedical research based on proprietary nanotechnology. Its products include unique surfaces for use in stem cell & cancer research and customized nanoparticles for use in biomedical applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More