Follow

Clean Motion AB (publ) genomför fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

13 July 2021 - 18:10

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Clean Motion AB (publ) ("Clean Motion" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman ("Årsstämman") den 29 juni 2021, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, om totalt cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nettoemissionslikviden kommer främst att användas till att öka försäljning i Europa samt att utveckla Bolagets erbjudande för godstransporter. Nyemissionen täcks dels via teckningsförbindelser från huvudägare uppgående till 1 MSEK, dels av ett garantikonsortium uppgående till 19,8 MSEK, samt dels av ett toppgarantikonsortium uppgående till cirka 4,9 MSEK, totalt cirka 25,7 MSEK och sammanlagt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp.

Clean Motion, grundat 2009, är ett pionjärföretag inom elfordon som tillhandahåller marknaden med urbana transportlösningar som består av små, säkra och uppkopplade elfordon för ”first/last mile” transporter för människor och gods i städer. Clean Motion erbjuder säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö med kärnvärdena: ”Lean, Clean & Safe”. Bolagets mål är att skapa en helhetsprodukt som på ett enkelt sätt löser en del av framtidens urbana transport- och miljöutmaningar.

Den av styrelsen beslutade Nyemissionen är baserad på bemyndigande från Årsstämman. Beslutet innebär utgivande av Units, där en Unit innehåller en (1) aktie samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner, en av vardera serie TO1, respektive serie TO2. För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Varje trettio (30) uniträtter ger härvid rätt att teckna tjugoåtta (28) Units till en kurs om 1,09 SEK/Unit. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3-28 oktober 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,47 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 35 procent av den föreslagna emissionskursen. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att under perioden 1-30 november 2023 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,72 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 150 procent av den föreslagna emissionskursen. Nyemissionen uppgår totalt till cirka 25,7 MSEK, därtill har styrelsen beslutat om ett kompletterande utrymme för riktad emission med motsvarande villkor till strategiska investerare om cirka 5 MSEK, enbart att beslutas i händelse av stort intresse för erbjudandet. Teckningstiden planeras till den 30 augusti - 15 september 2021.

Ett brygglån om totalt 3 MSEK har tagits upp på marknadsmässiga villkor inför att emissionslikviden tillgängliggörs, varav vd Göran Folkesson via bolag lånar ut 1 MSEK. Brygglånet kommer att återbetalas i samband med Nyemissionen. Bolaget kommer, före emissionskostnader och exklusive eventuell kompletterande riktad emission, vid full teckning maximalt att erhålla en emissionslikvid om cirka 21,7 MSEK efter kvittningar mot fordran på Bolaget via lämnade teckningsförbindelser av huvudägare och återbetalning av brygglån, tillsammans totalt 4 MSEK.

Nettoemissionslikviden från Nyemissionen avses att fördelas ungefärligen som följer:

  • Ökat fokus på försäljning i Europa – 25 %
  • Utveckla erbjudandet för godstransporter – 50 %.
  • Expansion utanför Europa med licensförsäljning – 25 %.

Emissionslikviden från Nyemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare Units till samma villkor som Nyemissionen, upp till cirka 5 MSEK genom en kompletterande riktad emission.

Nyemissionen i sammandrag

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig en (1) aktie erhålla en (1) uniträtt. Varje trettio (30) uniträtter ger härvid rätt att teckna tjugoåtta (28) nya Units, var och en bestående av en (1) ny aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner, en av vardera serie TO1, respektive serie TO2.

Teckningskursen i Nyemissionen är 1,09 SEK per Unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3-28 oktober 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,47 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 35 procent av den föreslagna emissionskursen. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att under perioden 1-30 november 2023 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,72 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 150 procent av den föreslagna emissionskursen.

Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.

Nyemissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser samt garanti- och toppgarantiåtaganden, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppen.

Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en kompletterande riktad emission av Units på motsvarande villkor, upp till cirka 5 MSEK.

Preliminär tidplan för Nyemissionen

24 augusti 2021 - Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till uniträtter

25 augusti 2021 - Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till uniträtter

26 augusti 2021 - Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av uniträtter

30 augusti 2021 - Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

30 augusti – 15 september 2021 - Teckningsperiod

30 augusti – 13 september 2021 - Handel i uniträtter

30 augusti 2021 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i betalda tecknade Units (BTU)

20 september 2021 - Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Villkor för Nyemissionen

Bolagets aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 12 609 139,50 SEK fördelat på 25 218 279 aktier efter planerad kvittningsemission i enlighet med den rekonstruktionsplan som beslutats. Aktiens kvotvärde är 0,50 SEK. Nyemissionen avser högst 23 537 052 nya aktier, 23 537 052 teckningsoptioner av serie TO1, samt 23 537 052 teckningsoptioner av serie TO2. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3-28 oktober 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,47 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 35 procent av den föreslagna emissionskursen. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att under perioden 1-30 november 2023 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,72 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 150 procent av den föreslagna emissionskursen. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 11 768 526 SEK. Senare, om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt ut, kan aktiekapitalet komma att utökas med ytterligare 9 807 105 SEK. Härutöver kommer styrelsen att ha möjlighet att vid överteckning av Nyemissionen emittera ytterligare Units genom en kompletterande riktad emission, vilket kan öka Nyemissionens belopp med upp till cirka 5 MSEK.

Garanti- och teckningsförbindelser

Nyemissionen täcks via teckningsförbindelser uppgående till 1 MSEK, ett garantikonsortium uppgående till 18,8 MSEK, samt ett toppgarantikonsortium uppgående till cirka 4,9 MSEK, sammanlagt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Vd Göran Folkesson har, via bolaget Think Lean AB, förbundit sig att via teckningsförbindelser teckna 1 MSEK där betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget, samt att utan ersättning garantera 1 MSEK i garantikonsortiet, vilket i fall av ianspråktagande erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget. Garantiarvodet för övriga garanter uppgår till tio procent (10 %) av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning. Toppgarantiarvodet uppgår till tretton procent (13 %) av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det memorandum som i enlighet med den preliminära tidplanen beräknas offentliggöras inför teckningsperioden den 30 augusti 2021.

Utspädning

Utspädningen i Nyemissionen uppgår till cirka 48,3 procent alternativt högst cirka 52,7 procent inklusive den kompletterande riktade emissionen, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Nyemissionen. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 nyttjas för teckning av nya aktier tillkommer en utspädning om cirka 28,7 procent alternativt högst cirka 30,5 procent i fall den kompletterande riktade emissionen genomförts, beräknat på nya aktier dividerat med befintliga aktier efter inlösenperioden.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Clean Motion AB i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-13 kl. 18:10 CET.

Om Clean Motion

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Sweden)
Clean Motion AB
Clean Motion AB is engaged in developing and manufacturing of electric vehicle for short distance transportation of up to three people and smaller goods. The company's product includes Zbee which is available in two versions, standard RS, and Cargo....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More