Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma 2023 i Clean Industry Solutions Holding Europe AB

08 August 2023 - 16:35

Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s extra bolagsstämma hölls tisdagen den 8:e Augusti 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt nedan:
 
§ 4 Aktiekapital och antal aktier     

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.     
Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

Stämman beslutade enligt kallelsen att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.


Samtliga beslut fattades enhälliga. / Styrelsen

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: [email protected]

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: [email protected]

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:

https://www.industrial-solar.de/en/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:

https://solarspring.de/en/

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Clean Industry Solutions is a provider of customized carbon-free energy systems for industrial customers worldwide based on a broad portfolio of solar energy technologies and complementary technologies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More