Follow

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

08 September 2023 - 15:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLDING EUROPE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (”Clean Industry Solutions” eller ”Bolaget”) publicerar idag den 8 september 2023 ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av aktier som kommunicerades den 31 augusti 2023 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. I syfte att generera resurser för affärsutveckling och tillväxt, samt för att det är osäkert om teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att tillföra Bolaget ytterligare kapital, har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs Clean Industry Solutions, vid full teckning, cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. 

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 8 september 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (https://cleanindustrysolutions.com/sv/investerare/foretradesemission-2023/ och https://nordic-issuing.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Information om teckning i Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Nordic Issuings webbplats i samband med att teckningsperioden inleds den 12 september 2023. 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
•    12 - 21 september 2023 – Handel med teckningsrätter
•    12 - 26 september 2023 – Teckningsperiod för Företrädesemissionen
•    12 september 2023 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
•    28 september 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Omräkning av teckningsoptioner serie TO 1
Till följd av Företrädesemissionen kommer Clean Industry Solutions, i enlighet med optionsvillkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO 1, genomföra en omräkning dels av teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Slutlig omräkning kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande innan utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 26 oktober 2023. Fullständiga optionsvillkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Clean Industry Solutions webbplats: https://cleanindustrysolutions.com. 

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Clean Industry Solutions i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: [email protected]

För ytterligare information:
Christian Zahler, VD
Tel: +49 151 53811944
E-post: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 september 2023. 

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CISH) investerar i innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två nuvarande dotterbolagen, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, tillhandahåller lösningar för att leverera ren energi och rent vatten till industrin. Clean Industry Solutions äger samtliga aktier i Industrial Solar respektive SolarSpring.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clean Industry Solutions i någon jurisdiktion, varken från Clean Industry Solutions eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook. 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Clean Industry Solutions is a provider of customized carbon-free energy systems for industrial customers worldwide based on a broad portfolio of solar energy technologies and complementary technologies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More