Follow

CirChem offentliggör tilläggsprospekt avseende emission av aktier inför notering på First North Growth Market

12 November 2020 - 19:45

CirChem AB (”CirChem” eller ”Bolaget”) offentliggör ett tilläggsprospekt med anledning av emissionen av aktier inför notering på Nasdaq First North Growth Market.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att CirChem den 11 november 2020 upptäckte ett väsentligt sakfel i det tillväxtprospekt Bolaget offentliggjorde den 9 november avseende den potentiella besparingen av koldioxidutsläpp Bolagets befintliga anläggning kan uppnå. Tidigare angiven volym om 50 000 ton besparat koldioxidutsläpp per år korrigeras till 150 000 ton besparat koldioxidutsläpp per år.
Tilläggsprospektet finns nu publicerat på CirChems (www.circhem.com) och Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) respektive webbplatser.
Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 16 november 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.
För mer information om erbjudandet hänvisas till det tillväxtprospekt CirChem offentliggjorde den 9 november 2020.
Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till CirChems Certified Adviser.
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från CirChem eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten och institutionella investerare sker endast genom det tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 9 november 2020 och det tilläggsprospekt som offentliggörs genom detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Tillväxtprospektet, tilläggsprospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Circhem AB
Circhem AB is primarily involved in the solvent recycling process which includes recycling and purification of industrial chemicals. It offers solution that enables the industry to reduce its emissions and at the same time increase profitability....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More