Follow

Stockholm den 10 juli 2023

10 July 2023 - 20:00

Regulatoriskt pressmeddelande: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Case Group genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 24,3 MSEK.

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 8 juni 2023 har styrelsen i Case Group AB (publ) ("Case Group" eller "Bolaget") idag beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 24,3 miljoner kr före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen ämnar i huvudsak att finansiera rörelsekapital för den löpande verksamheten och fortsatt tillväxt i överensstämmelse med Bolagets förvärvsstrategi inom kapitalförvaltning. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden om cirka 18,8 miljoner kr, motsvarande cirka 77,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med bolagets tre största aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti om cirka 5,5 miljoner kr, vilket tillsammans med teckningsåtagandena säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.

Bakgrund och motiv
Case Group AB är ett publikt aktiebolag, som genom sitt helägda dotterbolag Case Kapitalförvaltning AB (”CKF”) bedriver tillståndspliktig kapitalförvaltning med ett brett utbud av aktie- och räntefonder samt en hedgefond.

Från första dagen Bolagets aktier listades på Nasdaq First North Growth Market i december 2021 har Case Groups kapital under förvaltning (”AUM”) ökat från cirka 7 miljarder kr till dagens cirka 13 miljarder kr och antalet förvaltade fonder har ökat från 3 till 13.

Under 2022 ingick CKF ett rörelseförvärvsavtal med Celina Fondförvaltning AB (”Celina”) avseende förvärv av Celinas fonder och tillhörande verksamhet. Förvärvet slutfördes i februari 2023.

Case Group ser ett fortsatt konsolideringsbehov inom kapitalförvaltningsbranschen och bedömer att CKF gynnas av förändringarna i premiepensionssystemet (”PPM”), som succesivt kommer att genomföras under de närmaste åren. Antalet fonder inom PPM kommer att reduceras och det sker i kombination med att det kommer att ställas väsentligen högre kompetenskrav på de fonder, som pensionsspararna erbjuds i framtiden via PPM-plattformen.

För att säkerställa Bolagets behov av kapital till verksamheten och kommande förvärv i överensstämmelse med Bolagets affärsplan och förvärvsstrategi, har styrelsen med bolagsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen beräknas tillföra Case Group AB 24,3 miljoner kr före emissionskostnader, vilka kostnader förväntas uppgå till cirka 1,3 miljoner kr. Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas som rörelsekapital för den löpande verksamheten och för att finansiera fortsatt tillväxt.

Case Group står inför ytterligare expansion och genom denna finansiering etablerar vi en solid grund att stå på för en vidare penetration av den svenska kapitalförvaltningsmarknaden och den tillväxtresa vi ser framför oss. Det är mycket tillfredsställande att konstatera att bolaget har högt förtroende från befintliga ägare, som visar sig beredda att långsiktigt verka för en stabil ägarbas. Sammantaget indikerar dessa åtaganden ett mycket starkt förtroende för vår kommande tillväxtplan”, kommenterar VD Johan Andrassy.

Villkor för Företrädesemissionen
Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen idag beslutat att genomföra Företrädesemissionen genom utgivande av högst 1 472 438 aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 1 september 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 16,50 kr per aktie, vilket innebär att Case Group, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 24,3 miljoner kr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper under perioden den 5 – 19 september 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 5 – 14 september 2023.

I fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter, ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske i första hand till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dem inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dem inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata, ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning och konvertibelvillkor
Genom Företrädesemission kommer antalet aktier i Case Group att öka med högst 1 472 438 aktier från 22 086 570 aktier till 23 559 008 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 73 621,90 kr från 1 104 328,50 kr till 1 177 950,40 kr. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 6,25 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

I överensstämmelse med villkor för Bolagets konvertibel 2022/2026 punkt 9 C. är den 15 augusti 2023 den senaste dag konvertering ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom konvertering, ska medföra rätt att delta i Företrädesemissionen. Ifall full konvertering sker av Bolagets konvertibel 2022/2026, ska emissionsbeslutet anses innebära att Bolagets aktiekapital ska öka med ytterligare högst 431 267,15 kr genom nyemission av ytterligare högst 8 625 343 aktier.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden
Case Group har erhållit teckningsåtaganden från tolv av Bolagets befintliga aktieägare, vilka åtaganden uppgår till cirka 18,8 miljoner kr och motsvarar cirka 77,4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Case Group har vidare ingått avtal om emissionsgaranti med de tre största befintliga aktieägarna, vilka åtagit sig att teckna i Företrädesemissionen eventuellt inte tecknade aktier. Ingen ersättning utgår för lämnade garantiåtaganden.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till 100 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
30 augusti 2023 - Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

31 augusti 2023 - Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

1 september 2023 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.

4 september 2023 - Beräknad dag för offentliggörande av Investeringsmemorandum.

5 – 14 september 2023 - Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market.

5 – 19 september 2023 – Teckningsperiod.

22 september 2023 - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Handel i betald tecknad aktie (”BTA”) från och med den 5 september 2023 fram till registrering av Företrädesemissionen, vilken beräknas ske under vecka 40.

Investeringsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och övrig information om Bolaget och information om teckningsåtaganden och garantiåtaganden kommer att framgå av den investeringmemorandum, som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 4 september 2023 (”Investeringsmemorandum”).

Rådgivare
Skills Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Case Group AB. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i informationsmemorandumet.
Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Case Group AB:s resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Case Group AB:s nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Case Group AB kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

Kontakt mm.

För ytterligare information: Johan Andrassy, VD Case Group AB, [email protected]

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, är Bolagets Certified Adviser.

Om Case Group AB

Case Group AB är ett publikt aktiebolag, som genom sitt helägda dotterbolag Case Kapitalförvaltning AB (”CKF”) bedriver tillståndspliktig kapitalförvaltning med ett brett utbud av aktie- och räntefonder samt en hedgefond. För mera information om Bolaget, besök med fördel: www.casefonder.se.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Case Group AB
Case Group is an independent asset manager with a focus on fund management....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More