Follow

Kommuniké från Case Group AB (publ):s årsstämma 2023

08 June 2023 - 11:11

Vid årsstämman idag den 8 juni 2023 i Case Group AB (publ) (”Bolaget”) beslutades bland annat följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Utdelning Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.
 
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, att dels styrelsearvode om 150 000 kr ska utgå till ordföranden och 125 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller av bolag inom samma koncern som Bolaget, dels revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.
 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande styrelseledamöter:
Jürgen Conzen (omval)
Henrik Strömbom (omval)
Emil Lundström (omval)
 
Jürgen Conzen omvaldes till styrelsens ordförande.
 
Som revisor omvalde stämman Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Carl Rudin som huvudansvarig revisor.
 
Samtliga beslutade val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
 
Emission med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan, är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.
 
Information om årsstämman 2023
Ytterligare information om Case Group AB:s årsstämma 2023 finns på Bolagets hemsida www.casefonder.se/casegroup under rubriken: För investerare.
 
Stockholm den 8 juni 2023
 
Case Group AB (publ)
 
Kontakt
För vidare information, vänligen kontakta:
 
För frågor, vänligen kontakta:
Johan Andrassy, vd
[email protected]
Telefon: +46 8 662 06 90
 
Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Hemsida: https://www.skmg.se/
 
 

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Case Group AB
Case Group is an independent asset manager with a focus on fund management....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More