Follow

Kallelse till årsstämma i Case Group AB (publ)

09 May 2023 - 10:00

Aktieägarna i Case Group AB (publ), 556966-4609, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, c/o Cecil Coworking, Norrlandsgatan 10, i Stockholm.

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid årsstämman ska:

• dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 maj 2023,

• dels anmäla sig hos Bolaget senast torsdagen den 1 juni 2023 under adress Case Group AB (publ), c/o Cecil Coworking, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm eller via e-post: [email protected] (ange ”Årsstämma 2023” i ämnesraden). Vid anmälan ska uppges ange namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.casefonder.se/casegroup. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste - utöver att anmäla sig - begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 1 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

    a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

    b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

    c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av Stefan Edberg, Nicklas Lidström och Jürgen Conzen.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande advokaten Jürgen Conzen utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre, utan suppleanter, och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller av bolag inom samma koncern som Bolaget.
Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jürgen Conzen, Henrik Strömbom och Emil Lundström. Vidare föreslås omval av Jürgen Conzen till styrelsens ordförande.
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.casefonder.se/casegroup.
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Carl Rudin som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, senast tre veckor före årsstämman. Ovannämnda handlingar finns, från och med nämnda datum, även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.casefonder.se/casegroup. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2023

Case Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor, vänligen kontakta:

Johan Andrassy, VD och koncernchef
[email protected]
Telefon: 08-660 36 42

Oscar Andrassy, CFO
[email protected]
Telefon: 08-660 36 42

Certified adviser:
Svensk Kapitalmarknandsgranskning AB
Telefon: 011-32 30 732
E-post: [email protected]

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Case Group AB
Case Group is an independent asset manager with a focus on fund management....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More