Follow

Delårsrapport för perioden januari-mars 2023

18 May 2023 - 09:00

Provisionsintäkter 30,6 (15,7) MSEK. Provisionsnetto 13,1 (8,5) MSEK. Rörelseresultat 2,7 (1,8) MSEK. Rörelsemarginal 20,5 (21,2) %. Förvaltad fondvolym 13 194 (5 596) MSEK. (Siffor i parentes avser perioden jan-mars 2022)

Händelser under kvartalet
-        Förvärvet av Celinas fondverksamhet verkställdes den 1 februari 2023.


-        Med stöd av stämmans bemyndigande beslutade styrelsen om konvertibelemission om 265 MSEK som tecknades i överensstämmelse med villkoren enligt rörelseöverlåtelseavtalet den 22 april 2022 av säljaren Celina Fondförvaltning AB. Emissionen registrerades den 2 februari 2023 hos Bolagsverket.  Vid full konvertering av konvertiblerna innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med 540 595,65 kronor och att antalet aktier i Case Group AB ökar med 10 811 913 aktier.


-        Case Kapitalförvaltning har den 20 mars 2023 erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder


Händelser efter kvartalet
-        Celina Fondförvaltning AB har inkommit med begäran att konvertera 2 186 570 konvertibler eller 53 592 830,70 kr av sin fordran till 2 186 570 aktier motsvarande 9,9 % av kapitalet efter konvertering.


-        Case har övertagit förvaltningen av Catella Nordic Corporate Bond Flex i enlighet med överlåtelseavtalet. Detta innebär en ökning av förvaltat kapital om cirka 600 MSEK.

För frågor, vänligen kontakta:
Oscar Andrassy, Chief Financial Officer
Telefon: 08-662 06 90
E-mail: [email protected]

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Hemsida: https://www.skmg.se/

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.casefonder.se/casegroup
 

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Case Group AB
Case Group is an independent asset manager with a focus on fund management....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More