Follow

Case Group AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2022

24 February 2023 - 08:00

Kvartalet: Case förvaltade volymer ökade med 77% jämfört med utgången av det fjärde kvartalet 2021. Provisionsintäkterna uppgick till 17,5 (17,3) MSEK. Provisionsnettot uppgick till 9,3 (11,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (0,5) MSEK. Fondvolymerna uppgick till 13 062 (7 370) MSEK. Resultat per aktie var -0,03 (0,02) SEK. Helåret: Case förvaltade volymer ökade med 77% under året. Provisionsintäkterna uppgick till 53,5 (113,9) MSEK. Provisionsnettot uppgick till 30,0 (69,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (40,9) MSEK. Fondvolymerna uppgick till 13 062 (7 370) MSEK vid periodens utgång. Resultat per aktie var -0,15 (1,69) SEK.

Händelser under året
Case-gruppens, genom det helägda dotterbolaget Case Kapitalförvaltning AB (”CKF”), förvaltade kapital ökade med 77 procent under året och uppgick vid periodens utgång till 13 062 MSEK. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick det förvaltade kapitalet till 13 144 MSEK.
 
Tillväxten under året förklaras främst av att CKF från och med den 1 september 2022 ansvarar för förvaltningen av Case Räntefond Investment Grade, Case Mix, Case Credit Opportunity, Case Hedgefond, Case Småbolagsfond, Case Hållbar Select, Case Hållbar Sverige Index, ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig.

 
Händelser efter periodens utgång
Case All Star vinner pris som årets Sverigefond 2022. Tidningen Privata Affärer utser varje år ”Årets Fond”. Ett pris som har delats ut sedan 2003 och är den största oberoende fondutmärkelsen i Sverige.

Case har per den 1 februari övertagit resterande del av fondverksamheten från Celina Fondförvaltning och förvaltar därmed 13 fonder.
 
Kommentar från verkställande direktören
När vi inledde 2022 fick vi uppleva den sämsta starten på en global finansmarknad på över femtio år. Men trots att 2022 har varit ett tufft år för oss fondförvaltare hade vi inte kunnat avsluta året bättre när vår aktiefond Case All Star slår sitt jämförelseindex med cirka 15 procentenheter och belönas med utmärkelsen Årets Sverigefond. Varje år utser Tidningen Privata Affärer ”Årets Fond” vilket är ett pris som har delats ut sedan 2003 och utmärkelsen är den största oberoende fondutmärkelsen i Sverige.

Lika surt som det var på kreditmarknaden under 2022 - lika positivt har starten på 2023 varit. Efterfrågan på krediter är tillbaka på allvar och en stor anledning till detta är att många investerare bedömer att vi börjar se slutet på räntehöjningarna. Även om inflationen kommer att förbli förhöjd under en längre tid än vad marknaden förväntar sig kommer räntorna knappast att stiga i samma takt som hittills och följaktligen borde företagsobligationer även i en miljö med stigande räntor ge mycket god avkastning under 2023. Våra räntefonder ligger bra positionerade inför en rekyl i räntemarknaden där både Case Fair Play och Case Credit Opportunity har erhållit fina fondbetyg.

Även Case Hedgefond levererade en riktigt bra avkastning trots börsens motvind under 2022. Case Hedgefond, med en uppgång på 5,1%, var en av få long/short-equity hedgefonder förra året som klarade av att leverera en positiv avkastning. I och med återhämtningen på aktie- och räntemarknaden under januari så närmar sig flera av våra fonder återigen sitt high water mark med möjligheten att leverera rörlig avgift (performance fee). Efter förvärvet av Celinas fonder har Case för närvarande cirka 6 Mdr i förvaltad fondvolym med möjligheten att leverera rörlig avgift (under förutsättning att fonden slår sitt jämförelseindex). 

Förvärvet av Celinas samtliga fonder har slutförts i samband med att Celina den 1 februari 2023 överförde de sista fonderna. Case förvaltar nu 14 fonder med olika profil och risknivå och har genom förvärvet diversifierat våra intäktsströmmar från tre kompletterande affärsområden, räntefonder, aktiefonder och alternativa investeringar (hedgefond) som var för sig har möjlighet att generera rörliga intäkter beroende på marknadsklimat. 

Case modell som innebär att fasta förvaltningsintäkter ska täcka samtliga kostnader kommer även efter förvärvet att vara intakt. När förvärvet nu är verkställt kan vi arbeta för att ta fram operationella synergieffekter, både via intäktsökningar och kostnadsminskningar. Genom förvärvet kan Case få tillgång till de distributionskanaler som Celina besitter och dessa distributionskanaler kan sedan nyttjas för flera produkter, genom att befintliga fonder kan säljas till nya kunder och Case kan därigenom öka intäkter på befintliga fonder. Case har, efter förvärvet, ett antal fonder med liknande inriktning och riskprofil vilket innebär att vi undersöker möjligheten att fusionera fonder. En fusion innebär att Case behåller förvaltningsintäkten från fonden men erhåller stora kostnadsbesparingar där kostnaderna för att administrera fonden nästan försvinner helt och hållet. 

Sveriges riksdag har beslutat att inrätta en ny oberoende myndighet, Fondtorgsnämnden, som ska upphandla, förvalta och granska valbara fonder i det svenska premiepensionssystemet (”PPM”). Verksamheten startade i juni 2022 och de första upphandlingarna av fonder beräknas ske under 2023. Case har idag inga fonder på PPMs fondplattform och ser den nya upphandlingen som en bra möjlighet för bolagets fonder.

Målsättningen för 2023 är att fortsätta att växa organiskt men även att börja titta på nästa förvärv. Under 2023 kommer Fondtorgsnämnden att börja upphandla fonder till det det svenska premiepensionssystemet. Det har tidigare kommunicerats att antalet fonder i premiepensionssystemet ska reduceras från cirka 500 stycken till cirka 150 stycken. Detta kommer med största sannolikhet bli en katalysator för uppköp och strukturaffärer i fondbranschen. Tack vare vår börsnotering, ägarkrets och erfarenhet av förvärv är vi väl positionerade för nya uppköp och framtida strukturaffärer.

Johan Andrassy, verkställande direktörFör frågor, vänligen kontakta:
Oscar Andrassy, Chief Financial Officer
Telefon: 08-662 06 90
E-mail: [email protected]


Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: [email protected]

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.casefonder.se/casegroup
 

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Case Group AB
Case Group is an independent asset manager with a focus on fund management....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More