Follow

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER AB (publ)

21 June 2021 - 20:15
 

Aktieägarna i Brighter AB (publ), org. nr 556736-8591, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juli 2021 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Borgarfjordsgatan 18 i Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 juli 2021,

dels               anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 15 juli 2021.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista eller via e-post till [email protected] Vid anmälan bör namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer liksom eventuellt antal biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 15 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande, i god tid före stämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.brighter.se under ”AGM 2021”

Försiktighetsåtgärder/särskilda förutsättningar med anledning av coronasmittan
Bolaget har beslutat att ingen förtäring kommer att serveras som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronasmittan. Om du som är anmäld till årsstämman har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar bolaget att du avstår från att närvara. Vi vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta genom ombud.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Beslut om antalet styrelseledamöter
 2. Beslut om antalet revisorer
 3. Beslut om arvoden till styrelsen
 4. Beslut om arvoden till revisor
 5. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 6. Val av revisor
 7. Beslut om valberedningsinstruktion
 8. Beslut om emissionsbemyndigande
 9. Beslut om att ställa in LTI 2020 och makulera teckningsoptioner
 10. Beslut om att ställa in Styrelseprogram och makulera teckningsoptioner
   

BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1), Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 8), Beslut om antalet revisorer (punkt 9), Beslut om arvoden till styrelsen (punkt 10), Beslut om arvoden till revisor (punkt 11), Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12), Val av revisor (punkt 13) och Beslut om valberedningsinstruktion (punkt 14)

Bolagets styrelse ställde in årsstämman som var kallad till den 17 juni 2021 och har istället, med denna kallelse, kallat till den 21 juli 2021. Inför detta nya datum avvaktar bolaget besked från valberedningen om vad som utgör dess förslag. Förslag från valberedningen kommer offentliggöras i pressmeddelande och hållas tillgängliga på bolagets webbplats under ”AGM 2021”.

Styrelsens förslag

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att till årsstämmans förfogande stående medel om sammanlagt 175 523 804 kronor, bestående av överkursfond om 713 205 463 kronor, balanserat resultat om minus 320 978 901 kronor och årets resultat om minus 216 702 758 kronor, överförs i ny räkning.

Beslut om förslag till emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslutet får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5§ första stycket 6, 15 kap. 5§ första stycket 6 eller 15 kap. 5§ första stycket 4 aktiebolagslagen.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas vid registrering vid Bolagsverket.

Beslut om att ställa in LTI 2020 och makulera teckningsoptioner (punkt 16)

Bakgrund

Vid årsstämma i bolaget den 15 juni 2020 beslutade aktieägarna om incitamentsprogram till vissa anställda och konsulter i bolaget och koncernen, ”LTI 2020”, se punkt 14 i protokoll från årsstämma den 15 juni 2020 som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.brighter.se.

Vid samma årsstämma beslutade aktieägarna om leverans- och säkringsåtgärder för LTI 2020, ”Säkring LTI 2020”, se punkt 15 i protokoll från årsstämma den 15 juni 2020 som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.brighter.se, varvid emitterades teckningsoptioner, ”Teckningsoptioner LTI 2020”.

Styrelsen har hittills inte verkställt årsstämmans beslut om LTI 2020. Det har inte ägt rum någon tilldelning i programmet. Det är styrelsens uppfattning att programmet inte längre är relevant för bolaget efter ett år med stora förändringar, inte minst personellt. Styrelsen föreslår därför att programmet ställs in och utställda teckningsoptioner makuleras. Styrelsen utreder för närvarande förutsättningarna, och formerna, för ett eventuellt nytt program och kan komma att återkomma med förslag till aktieägarna under året.

Förslag

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att tidigare beslut om LTI 2020 inte ska verkställas, utan att programmet ställs in, och att bolaget inte heller verkställer Säkring LTI 2020 samt makulerar de Teckningsoptioner LTI 2020 som redan har ställts ut under Säkring LTI 2020.

Beslut om att ställa in Styrelseprogram och makulera teckningsoptioner (punkt 17)

Bakgrund

Vid årsstämma i bolaget den 15 juni 2020 beslutade aktieägarna om incitamentsprogram till styrelseledamöter i bolaget, ”Styrelseprogrammet”, se punkt 16 i protokoll från årsstämma den 15 juni 2020 som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.brighter.se.

Vid samma årsstämma beslutade aktieägarna om leverans- och säkringsåtgärder för Styrelseprogrammet, ”Säkring Styrelseprogram”, se punkt 17 i protokoll från årsstämma den 15 juni 2020 som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.brighter.se, varvid emitterades teckningsoptioner, ”Teckningsoptioner Styrelseprogram”.

Styrelseprogrammet har hittills inte verkställts. Det har inte ägt rum någon tilldelning i programmet. Det är styrelsens uppfattning att programmet inte längre är relevant för bolaget efter ett år med stora förändringar, inte minst personellt. Styrelsen föreslår därför att programmet ställs in och utställda teckningsoptioner makuleras.

Förslag

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att tidigare beslut om Styrelseprogrammet inte ska verkställas, utan att programmet ställs in, och att bolaget inte heller verkställer Säkring Styrelseprogram samt makulerar de Teckningsoptioner Styrelseprogram som redan har ställts ut under Säkring Styrelseprogram.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2020 finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.brighter.se under ”AGM 2021” och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Eventuellt övrigt underlag hålls tillgängligt från och med senast tre veckor före stämman och tillhandahålls på samma sätt. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till adress Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista eller via e-post till [email protected]

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf  

____________

Stockholm i juni 2021

Brighter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, [email protected]
www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Brighter AB
Brighter AB is a Swedish health-tech company. It addresses common public health challenges through a group of innovation companies. By introducing new technology and innovative services, Brighter aims to improve health outcomes and wellbeing amongst the global population and facilitate increased efficiency throughout the healthcare system....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More