Follow

Brighters dotterbolag Nectarine Health förbereder ansökan om företagsrekonstruktion vilket ger Brighter minskat likviditetsbehov och ökat fokus på kärnverksamheten

23 September 2022 - 15:15

Brighter AB (Publ) (“Brighter”) meddelar att styrelsen i dotterbolaget Pink Nectarine Health AB (”Nectarine Health”) idag har beslutat att omgående påbörja förberedelser för att ansöka om företagsrekonstruktion. Beslutet baseras på likviditetsbrist i Nectarine Health och bedöms vara nödvändigt för att ge Nectarine Health den tid som krävs för att förhandla fram en långsiktig finansiell lösning samt genomföra eventuella operativa förändringar. För Brighter har detta en betydande positiv inverkan på likviditeten med en minskning på ca 4 MSEK per månad och möjliggör därmed ett stärkt fokus på kärnverksamheten. Brighter är på god väg att nå det i december 2021 kommunicerade målet att minska kostnaderna med 50% och kommer fortsätta ha fokus på att ytterligare effektivisera verksamheten. Nectarine Health anser att det finns goda förutsättningar för att lyckas med rekonstruktionen av bolaget och att tingsrätten kan komma att bifalla en ansökan redan tidigt nästa vecka.  Dagens beslut i Nectarine Health kan medföra en viss risk att det skall krävas nedskrivning av Brighters fordran på cirka 65 MSEK mot Nectarine Health, men det är i detta skede inte möjligt att bedöma omfattningen. Brighter ser dock optimistiskt på att en företagsrekonstruktion för Nectarine Health kommer att öka förutsättningarna för Brighter att realisera sin fordran i Nectarine Health.

Bakgrund
Styrelsen i Brighter och Nectarine Health har under en längre tid arbetat med att hitta en extern finansieringslösning för Nectarine Health. Detta har försvårats i och med utmanande globala kapitalmarknadstrender under 2022. Nectarine Health har i detta arbete genomfört omfattande organisatoriska och operativa förändringar för att hålla nere kostnaderna, men på grund av bolagets rådande likviditetsbrist har det beslutats att påbörja förberedelser för att ansöka om rekonstruktion för att kunna hitta en långsiktig lösning på finansieringsfrågan.

Nectarine Health har engagerat rådgivare för att förbereda ansökan om företagsrekonstruktion och anser att det finns goda förutsättningar för rekonstruktionen att lyckas.

Vad innebär detta för Brighter?
Brighter har länge arbetat för att effektivisera och renodla sin verksamhet, minska det negativa kassaflödet samt reducera sina kostnader. Kapitalbehovet på cirka 4 MSEK per månad för Nectarine Health  har utgjort en betydande del. För Brighter kommer detta att innebära en betydande kostnadsminskning samt ha en positiv inverkan på likviditeten. Detta innebär att Brighter nu ligger i linje med tidigare kommunikation från december 2021 om att minska bolagets kostnader med 50%. En företagsrekonstruktion av Nectarine Health ger Brighter möjligheten att på ett mer effektivt sätt kunna använda kapital och andra resurser till att fokusera på kärnaffären, kommersialiseringen av Actiste Diabetes Management as a Service. Brighter ser optimistiskt på att en företagsrekonstruktion för Nectarine Health kommer att öka förutsättningarna för Brighter att realisera sin fordran i Nectarine Health och antingen avyttra sitt innehav eller se till att det säkras i en alternativ finansiering för Nectarine Health. Nectarine Health och Brighter kommer under företagsrekonstruktionen att kunna fortsätta föra transparenta dialoger med flertalet parter som har visat intresse av att finansiera eller förvärva Nectarine Health. 

Vad skulle företagsrekonstruktion innebära för Nectarine?
Genom företagsrekonstruktion kan Nectarine Health skapa förutsättningar att vända verksamheten som i grund och botten anses god med stora möjligheter till lönsamhet och långsiktig kundnytta. Framför allt i USA där Bolaget har lanserat lösningen Nectarine Healthat Home, som nu finns tillgänglig för företagskunder inom hemvård och hemtjänst. Styrelsen för Nectarine Health hoppas att under en rekonstruktion hitta en strategisk samarbetspartner eller köpare till verksamheten och fortsätta distributörsbearbetningen framåt. 

”Nectarine Health har utvecklat innovativ teknik för att hjälpa och inspirera äldre att leva ett mer högkvalitativt och fullt liv i sin vardag, och minska oro bland närstående. Jag tror att detta är framtiden inom segmentet och hoppas att Nectarine Health genom en rekonstruktion kan få en möjlighet att förverkliga den potential som finns i bolaget. Med detta beslut följer vi även vår ambition för Brighter - att betydligt minska kostnaderna och fokusera fullt ut på kärnverksamheten med Actiste Diabetes Management as a Service,” säger Christer Trägårdh, styrelseordförande i Pink Nectarine Health AB och Brighter AB.


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-23 15:15 CEST

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Brighter AB
Brighter is a Swedish health-tech company. It addresses common public health challenges through a group of innovation companies. By introducing new technology and innovative services, Brighter aims to improve health outcomes and wellbeing amongst the global population and facilitate increased efficiency throughout the healthcare system....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More