Follow

Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

06 May 2022 - 11:04

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 6 maj 2022 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Agne Ahlenius, Pär Weihed, Johan Norman och Thomas Söderqvist till styrelseledamöter samt nyval av Thomas Ljung och Andreas Bladh. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Thomas Söderqvist till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 193 200 kr) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 96 600 kr) kr till övriga styrelseledamöter som ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att KPMG AB omvaldes som revisor

Bemyndigande för styrelsen

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Stockholm den 6 maj 2022

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: [email protected]

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: [email protected] För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Botnia Exploration Holding AB
Botnia Exploration is an exploration company with main priority on gold, but the project portfolio also includes other precious and base metals....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More