Follow

Första utnyttjandeperiod 4-18 december 2020 för teckningsoptioner av serie 2019/2021

30 November 2020 - 10:40

Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) informerar idag om att första utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) löper under perioden 4-18 december 2020. Varje (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK.

Botnia genomförde under december 2019 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021. En (1) Teckningsoption berättigar, under perioden 4-18 december 2020 respektive 17-31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 84,9 procent och antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 1 965 845. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med 1 965 845 och aktiekapitalet med 1 474 383,75 SEK och Botnia att tillföras cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är förväntansfulla inför den dom som väntas meddelas av Mark- och miljödomstolen den 21 december. Detta är en viktig milstolpe i Bolagets framtida utveckling och vi har arbetat oavkortat sedan 2016 för att få till stånd en framgångsrik miljötillståndsprocess med följande gruvstart. En hög grad av teckning av Botnias teckningsoptioner är en positiv och viktig faktor i Bolagets kapitalförsörjning av den fortsatta verksamheten.”, säger vd Thomas Ljung.

Villkor i sammandrag för teckningsoptioner 2019/2021:

Första utnyttjandeperiod: 4-18 december 2020

Teckningsvillkor: En (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie till 6,50 SEK

Emissionsvolym: Högst 12,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår i det prospekt som Botnia publicerade den 26 november 2019. Prospektet finns på Bolagets hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på Botnias hemsida (https://www.botniaexploration.com/investor-relations/prospekt-bolagsbeskrivning-mm/), eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: [email protected]

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: [email protected] För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Botnia Exploration Holding AB
Botnia Exploration is an exploration company with main priority on gold, but the project portfolio also includes other precious and base metals....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More