Follow

Delårsrapport januari - juni 2022

19 August 2022 - 08:30

Delårsrapport januari - juni 2022

Kvartalet april -- juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 354 (-1 448).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 400 (-1 492).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,08 (-0,05).

Halvåret januari -- juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 955 (-2 643).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 047 (-2 731).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,14 (-0,10).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Thomas Ljung meddelade att han av personliga skäl slutar som VD. Han kommer att fortsätta som CFO och kvarstå i styrelsen. Rekrytering av efterträdare pågår och styrelsens ordförande Thomas Söderqvist har trätt in som t.f. VD tills en ny VD har tillsatts. Johan Norman har utsetts till tillförordnad styrelseordförande under samma period.
 • Diskussionerna med Dragon Mining om anrikningsavtal framskred
 • Tester av Vargbäcken har genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att även Vargbäcken är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.
 • Giltighetstiden för undersökningstillstånd Storforsen nr 6 förlängdes till 2027-04-01.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Ett avtal med Boliden Mineral AB har tecknats gällande utbyte och delande av prospekteringsinformation i Vindelgranseleområdet.
 • Köpeskilling om drygt 1,8 MSEK har erlagts för markförvärv om cirka 50 hektar.
 • Ett samverkansavtal tecknades med Veidekke Entreprenad AB gällande Fas 1 som innefattar förberedande arbeten inför gruvstart Fäbodtjärn. Detta avtal ligger till grund för samverkansavtal Fas 2 som innefattar utförande av projektet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Beslut om markanvisning från Bergsstaten har ännu inte erhållits. Detta påverkar Bolagets prognos om tidpunkt för att ta miljötillståndet i anspråk.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med att miljötillståndet vunnit laga kraft nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 18 augusti 2022, cirka 592 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia Exploration. Då även Botnia Explorations övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet

Botnia Explorations resa mot vår guldgruva kräver tålamod, mer tålamod än vad som är acceptabelt i ett industriland som Sverige. Vi har nu en näringsminister som är öppet positiv till gruvor i Sverige vilket är en positiv utveckling jämfört med tidigare regeringssammansättning, men tyvärr är detta inte tillräckligt. På lång sikt ser vi att det kan innebära att tillståndsprocessen blir effektivare men på kort sikt ser vi ingen skillnad. Ett av problemen vi ser är att de myndigheter som hanterar gruvrelaterade frågor är alldeles för ineffektiva och långsamma i sin hantering av våra frågor. I vårt fall är det nu Bergsstaten och hanteringen av vår markanvisning som tar alldeles för lång tid. Den senaste information vi fått från Bergsstaten är att de har blivit lovade fler resurser från SGU som ska hjälpa Bergsstaten att bli effektivare. Det ger oss en förhoppning om att markanvisning kan erhållas nu i höst men vis av erfarenhet har vi lärt oss att inget är klart innan vi fått beskedet i posten.

Vi har fått många frågor under sommaren från oroliga aktieägare som läste beskedet att vår tänkbara anrikningspartner, Dragon Mining, fick avslag på sin ansökan om gruvdrift i sin fyndighet Fäboliden. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att Botnias fyndighet Fäbodtjärn och Dragon Minings fyndighet Fäboliden är två skilda fyndigheter med likartade namn.

Vi vill också poängtera att Mark- och Miljödomstolens beslut i första hand inte berör de gemensamma diskussioner som förs mellan Botnia Exploration och Dragon Mining. Våra diskussioner gäller anrikning i deras anrikningsverk och då Dragon Mining har ett giltigt miljötillstånd för anrikning fortsätter våra diskussioner som tidigare. Dragons ledning har meddelat att man har för avsikt att fortsätta arbetet med att få tillstånd för att starta sin fyndighet och har också överklagat domstolens beslut.

Som meddelats i pressmeddelande informerade tidigare VD Thomas Ljung styrelsen i juni att han av personliga skäl önskade att kliva av som VD för Botnia Exploration. Det är en stressande och pressande uppgift att starta en gruva och i synnerhet i ett utvecklingsbolag som Botnia Exploration. Thomas upplevde att efter 12 år, varav 5 år som VD, var tiden mogen för honom att kliva åt sidan och låta någon annan leda det dagliga arbetet med ny energi. Vi står nu på gränsen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett gruvbolag och då är det naturligt att förstärka organisationen där Thomas kommer att återgå till sin tidigare roll som CFO i bolaget, en viktig roll i samband med att gruvan startar.

Rekryteringsprocessen pågår och vi återkommer när vi har mer att berätta om detta. Tills vidare ber vi om ert fortsatta tålamod och frågan är inte om gruvan kommer i gång, utan när!

Thomas Söderqvist - t.f. VD

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, t.f. VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 294 24 00
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl.08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: [email protected] För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Botnia Exploration Holding AB
Botnia Exploration is an exploration company with main priority on gold, but the project portfolio also includes other precious and base metals....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More