Follow

Start på lösenperiod för teckningsoption aha World TO 1

02 May 2016 - 08:26

Måndag den 2 maj 2016 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner aha World TO 1 som emitterades i samband med nyemissionen 2015. Lösenperioden äger rum 2 maj – 16 maj 2016.

Två (2) teckningsoptioner aha World TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i aha World AB. Enligt villkoren för teckningsoption TO 1 ska lösenpriset vara 80 procent av den volymvägda genomsnitts-kursen under den period om tio bankdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i tecknings-perioden, dock högst 4,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 4,00 kronor.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av aha World TO 1, så att den är emissionsinstitutet Aqurat tillhanda senast fredagen den 16 maj 2016. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat tillhanda senast den 16 maj 2016, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

a)                   aha Worlds hemsida, www.ahaworld.se
b)                   Aqurats hemsida, www.aqurat.se
c)                   AktieTorget, www.aktietorget.se

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 16 maj 2016, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Handel med ahaWorld TO 1
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 kan sälja dem på AktieTorget. Teckningsoptionen aha World TO 1 handlas på AktieTorget till och med onsdagen den 12 maj 2016. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (aha World IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på AktieTorget så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i början av juni 2016.

Fullständiga villkor för aha World TO 1
Fullständiga villkor för aha World TO 1 finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för ahaWorld AB upprättade i samband med företrädesemissionen i augusti 2015.

Memorandumet kan laddas ner på:

a)                   aha Worlds hemsida, www.ahaworld.se
b)                   AktieTorget, www.aktietorget.se

Kontaktuppgifter för eventuella frågor

Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, [email protected]
Aqurat Fondkommission, backoffice tfn 08-684 05 800, [email protected]

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Blick Global Group AB
Blick Global Group is an investment company particularly focused on the gaming industry. The Company invests in a number of gaming companies that are expected to create long-term shareholder value. Focus is in the areas of casino, slots, and bingo, where the games are mainly internet based and available both from stationary computers and from handheld devices....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More