Follow

Bioextrax erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

14 November 2022 - 10:00

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller “Bolaget”) har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 29 november 2022.

Bioextrax har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook, (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att (iiii) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument innan första dag för handel. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO 2022 på Nasdaq First North är den 29 november 2022. Handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO 2022 på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 28 november 2022.

Bioextrax aktie kommer fortsatt handlas under kortnamnet BIOEX med ISIN-kod SE0016276752. Teckningsoptionen av serie TO 2022 kommer fortsatt handlas under kortnamnet BIOEX TO3 med ISIN-kod SE0018741928. Inga nya aktier eller teckningsoptioner kommer att emitteras i samband med att upptagande till handel på Nasdaq First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bioextrax har utsett Västra Hamnen Corporate Finance till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.


Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-14 10:00 CET.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: [email protected]

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Bioextrax AB
Bioextrax is a biotech company. The Company specializes in research and development of technology platforms that are further used to convert organic waste into various environmentally friendly materials. Customers are mainly found among material-producing companies, with the largest presence in the Nordic market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More