Follow

BellPal Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission

19 December 2022 - 17:41

Styrelsen för BellPal Holding AB (publ) (”BellPal” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen i sammandrag

Vid styrelsesammanträde i BellPal Holding AB (publ) (”BellPal” eller ”Bolaget”) den 7 december 2022 beslutades, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 9 juni 2022, att Bolaget ska genomföra en vederlagsfri företrädesemission med utgivande av högst 5 882 828 units. Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den nyligen gjorda riktade emissionen av aktier. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 14 december 2022. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 4 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 16 december – 30 december 2022. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

Tidplan för Företrädesemissionen:

Teckningsperiod:                         16 – 30 december 2022

Handel i uniträtter:                     16 – 27 december 2022

Offentliggörande av utfall:          Omkring den 4 januari 2023

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och annan relevant information finns tillgängligt på Bolagets hemsida; www.bellpal.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
BellPal AB
BellPal develops and designs the technology to offer a security alarm in a form of regular watch....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More