Follow

Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2023

09 May 2023 - 14:23

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 9 maj 2023 klockan 13.00 hållit årsstämma på Sveavägen 41. Alla beslut som fattades var i linje med förslagen i kallelsen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per den 31 december 2022.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det beslutades även att arvode till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att Andreas Norman (ordförande), Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist, Kennet Lejnell och Jens Nylander väljs om som ledamöter av styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen. Utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2021 med 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 16 maj 2023.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet genom att vid ett eller flera emittera upp till och med 10 000 000 aktier mot kontant betalning, rapport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

Jon Karlung

vd
[email protected]

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Borlänge, Umeå, Lissabon och Kiev.

Bahnhof erbjuder internet-, telefoni- och serverhallstjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt colocation i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät Northern Light ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna.

Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More