Follow

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ), Org.nr: 556519-9493

11 April 2023 - 08:20

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 klockan 13.00 på Sveavägen 41, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 28 april 2023 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 5 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Årsstämma, Box 7702, 103 95 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till [email protected] – vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 28 april begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning

Avstämningsdag för utdelning är den 11 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 16 maj. Årets utdelning föreslås till 1,75 kr per aktie.

Förslag till dagordning (2023)

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt ev suppleanter.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 10 000 000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.

Förslag

Punkten 7.b.
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2022 med 1,25 krona i ordinarie utdelning per aktie, samt en extrautdelning på 50 öre per aktie, och att avstämningsdag för utdelning (totalt 1,75 krona per aktie) skall vara 11 maj 2023.

Punkten 8
Styrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkten 9
Förslag till beslut angående val av styrelseledamöter. Styrelsen föreslår för omval Andreas Norman, Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist, Kennet Lejnell och Jens Nylander. Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Punkten 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 10 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga.

För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Presskontakt
Markus Eriksson, kommunikatör Bahnhof AB

072-055 0011
[email protected]

Pressbilder:
bahnhof.se/om-bahnhof/press-media/

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Umeå, Lissabon och Kiev.

Bahnhof erbjuder internet-, telefoni- och serverhallstjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt colocation i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät Northern Light ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna.

Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More