Follow

Bahnhofs delårsrapport Q2 2021

19 August 2021 - 09:00

Rekord!

Omsättning: 397 Mkr +10 procent! (jämfört Q2 2020)

Vinst: 45 Mkr +8 procent! (jämfört Q2 2020)

 

Stort samarbete med fastighetsbolag!

Bahnhof & Balder!

Det andra kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning 397,5 Mkr (361,1 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 59,0 Mkr (55,0 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 45,5 Mkr (41,9 Mkr)

Resultat efter skatt: 36,5 Mkr (33,5 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,34 SEK (0,31 SEK)

Nettomarginal: 11,4%  (11,6%)

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet år 2020.

 

Stabil tillväxt med fortsatt stor orderingång!

Det andra kvartalet präglas av en stabil och positiv tillväxt på samtliga affärsområden. Omsättningen är i stort sett 400 miljoner kronor, vilket är ett nytt rekord för ett enstaka kvartal.

 

Bahnhof behåller prognosen för helåret, särskilt mot bakgrund av god orderingång under sommaren, vari ingår tjänster som vi utvecklar tillsammans med fastighetsbolag.

Bahnhof har efter kvartalets slut tecknat ett samarbetsavtal med ett av Sveriges största fastighetsbolag – ”Fastighets AB Balder” – om leveranser av blixtsnabba fibertjänster (på sikt till tiotusentals hyresgäster och kommersiella lokaler).

Den sista juni 2021 har Bahnhof 410 395 hushåll som valt någon av våra snabba fibertjänster. På privatsidan växer vi under det andra kvartalet med exakt 6900 nya bredbandskunder netto. Kundbasen består enbart av kunder som själva valt Bahnhof, vilket både är en affärsmässig och teknisk fördel.

Under det första halvåret 2021 blir Bahnhof för tredje året i rad utsedd som den bästa bredbandsoperatören, i konkurrens med 21 andra operatörer (i oberoende kundmätning).

På företagssidan växer vi genom att ta fler infrastrukturella affärer med bland annat offentliga aktörer. Ett exempel på en sådan affär under det andra kvartalet är nya fibertjänster till Nykvarns kommun i Stockholms län.

Utöver det växer vi i datacentren med både molntjänster och säker fysisk infrastruktur (colocation) till bland annat finanssektorn och medicintekniska bolag.

Ett finansiellt mål är att genomföra ett listbyte från handelsplatsen Spotlight till OMX Midcap under det första kvartalet 2022. En del i denna satsning är att vi nu inlett en större uppgradering av underliggande system för ekonomi och leveranser.

Vi stärker nu spetskompetensen i bolaget genom såväl nyrekryteringar som vidareutbildningar på både teknik- och säljsidan. Syftet är att möta en ökad efterfrågan på våra tjänster.

Bahnhofs finanser är utomordentligt starka, och förutsättningarna för fortsatt expansion är mycket goda. Kassaflödet för det andra kvartalet 2021 är visserligen negativt -37,0 Mkr. Men det beror främst på en rekordstor aktieutdelning på drygt 80 Mkr i maj.

Bahnhof har under perioden investerat totalt 7,4 Mkr (11,9 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät- och teknikplattformar. Den sista juni är likvida medel i Bahnhof 350,2 Mkr (251,6 Mkr). Soliditeten förbättras ytterligare till 45,8 procent.

 

Prognos år 2021

Bahnhofs prognos för helåret 2021 är en omsättning på 1,7 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på drygt 200 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Bolagets mål (utanför den mer traditionella operatörsverksamheten) är samtidigt att under år 2021 inleda strategiska förändringar, där målet är att bryta ny mark inom nya segment.

Bahnhof avser att genomföra ett listbyte från Spotlight, där målet är OMX Midcap under det första kvartalet 2022. Motivet till listbyte är i första hand att öka synligheten av Bahnhof och bolagets tjänster ur ett internationellt perspektiv, vilket ligger i linje med de ambitioner vi har för att växa utanför Sverige.

 

Bahnhofs vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Bahnhofs mål är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större och internationellt perspektiv!

 

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 126 Mkr (119 Mkr) av Bahnhofs omsättning under det andra kvartalet 2021. Det andra kvartalet präglas främst av fortsatt hög efterfrågan på nättjänster, vari även kapacitetstjänster ingår, särskilt till offentlig förvaltning och större bolag.

Bahnhof bygger stora företagsnät som knyter ihop verksamheter med säker datakommunikation mellan lokaler och städer. I växande utsträckning säljer vi också lokala managerade trådlösa nät (som komplement till den fasta infrastrukturen via fiber). Vi bygger alltid för att vara den snabbaste trådlösa inomhusoperatören, i både privata bostäder och kommersiella lokaler.

I våra datahallar säljer Bahnhof både virtuell och fysisk infrastruktur, med flera nya tjänster i till exempel Bahnhof Cloud. Våra kunder är utvecklare och företag som väljer oss som partner, där vi kan bygga skräddarsydda lösningar med fullt driftsansvar.

I Norrland fortsätter expansionen med full kraft. Vi har etablerat såväl kundtjänst som Network Operation Center (NOC) i Umeå med driftövervakning och blixtsnabb service till företagskunder i hela Sverige, oavsett tidpunkt på dygnet.

Bahnhof stärker sin position som en av de viktigare arbetsgivarna i Västerbotten. Bahnhof är nu en profilstark aktör, där våra kunder även gillar vår lokala norrländska förankring.

 

Elementica

Avsikten är att uppföra ett stort datacenter i Stockholms innerstad. Förberedande markarbeten i Bahnhofs regi är sedan länge slutförda. Det finns dock en pågående tvist med Trafikverket som under en längre tid förhalat byggstarten. Allt talar dock för att detta kommer att vara löst under början av hösten. Stockholms Stad har tidigare beviljat Bahnhof bygglov för Elementica.

Under sommaren har vi fört löpande dialog med stora internationella aktörer, varav flera särskilt undersöker förutsättningarna för klimatsmarta datacenter i urban miljö.

Det handlar om fastighetsförvaltare som fokuserar på digital infrastruktur. Intresset för gröna och hållbara IT-tjänster har nu fått globalt genomslag. Elementica erbjuder en nyckelfärdig lösning.

Tidshorisont för färdigställande av själva byggnaden är ungefär två år från byggstart. Bahnhof räknar med att kunna ge en mer utförlig beskrivning av projektet i kommande kvartalsrapport. För att reservera exklusiv plats, kontakta redan nu [email protected]

 

Privatmarknad

Den sista juni 2021 har Bahnhof 410 395 privatkunder som beställt någon av våra blixtsnabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med exakt 6900 kunder (10 057) under det andra kvartalet.

Utmärkande för kvartalet är särskilt framgångar på den marknad som gäller bostadsrättsföreningar. Vi tar nu ett helhetsgrepp, där vi erbjuder en öppen digital infrastruktur för olika aktörer. Vi gör det möjligt för andra att ”docka” sina tjänster med vår infrastruktur.

Alla våra kunder i bostadsrättsföreningar får en personlig kontakt med namn och telefonnummer till de som ansvarar för tjänsterna hos oss. Vi har egna installatörer, tekniker och jourbilar som kan vara snabbt på plats. Vi erbjuder långtgående serviceavtal och vi ger blixtsnabb respons vid eventuella problem.

En av de tjänster som lockat många kunder är att vi kan erbjuda 10 000 Mbit/s till föreningar och villaägare. Det här marknadens snabbaste bredbandstjänst. Men vi satsar nu även på trådlösa nät, som ett komplement till våra fasta fibertjänster.

 

Samarbetsavtal mellan Bahnhof och Fastighets AB Balder

Bahnhof har utvecklat strategiska samarbetsavtal med olika fastighetsbolag för privata och kommersiella lokaler. Vårt perspektiv är att bidra med kundnytta både till fastighetsägaren, och de som nyttjar våra bredbandstjänster. I botten finns Bahnhofs kraftfulla infrastruktur och vårt väl utvecklade nät av lokal och engagerad support och service.

Under juli tecknade vi ett stort samarbetsavtal med Fastighets AB Balder om olika bredbandstjänster (för både kommersiella lokaler och privatbostäder). På sikt kan samarbetet omfatta tiotusentals bredbandsanslutningar.

Vår målbild var att erbjuda en helhetslösning som på ett mycket kostnadseffektivt sätt fokuserade på hyresgästernas behov av pålitliga och blixtsnabba förbindelser.

Det är ett gemensamt samarbetsavtal, som syftar till att utveckla en långsiktig relation med kunden i fokus. Balder står för en modern IT-förvaltning som på många sätt passar Bahnhof. Ur det enskilda kundperspektivet är vår ambition att framgent behålla och stärka vår position som Sveriges bästa bredbandsoperatör (i enlighet med de mätningar som årligen utförs).

 

VD har ordet

Jag börjar med ett citat av en person som haft nära och personliga handelskontakter med Kina, Jacob Wallenberg:

 

” Man skriver underverk om Kina! Roms ära, Spartas dygder och Atens vetenskaper har sammanfogats i det allsmäktiga Peking. Deras regering är utan like, deras lagar gudomliga, deras seder ett mönster. Salomos visdom vilar enbart på en rakad kinesisk hjässa.”

I raljerande form demaskerar en ung Jacob bilden av Kina. Nu tänker jag inte på finansmannen Jacob Wallenberg, som företräder ett imperium med ekonomiska intressen på över 130 miljarder per år i Kina, utan förstås på skeppsprästen i Ostindiska kompaniet, Jacob Wallenberg.

 

I en målande och ganska grovkornig humoristisk reseberättelse ”Min son på galejan”, beskriver Wallenberg sin resa med ostindiefararen ”Finland”, och mötet med Kina i början av september i nådens år 1770. Det tidiga 1700-talets starkt romantiserade bild av Kina falnar. De är minst lika korrupta, giriga och främlingsfientliga som européerna.

Företag som Ericsson och Bahnhof är delvis beroende av handel med Kina. Det här har blivit särskilt besvärligt i ett läge när brist på halvledare orsakat flaskhalsar i tillgänglighet på konsumentutrustning.

 

Men i botten är det inte en fråga om komponentbrist. Kina är idag världshistoriens första renodlade digitala diktatur. Det är ett land vars värderingar och auktoritära styre är en Orwellsk dystopi på steroider. Och man kan fråga sig vem som egentligen vill köpa produkter av ett kinesiskt IG-Farben.

I svensk politik drivs samtidigt en linje som utgår från att all brottslighet, ja samtliga gängskjutningar, kan lösas med utökad datalagring och kontroll av medborgarnas kommunikation. Det är en populistisk kapprustning i övervakning, som är ett brant sluttande plan mot en digital diktatur.

 

Det ekonomiska resultatet för det andra kvartalet präglas av stabil positiv tillväxt på samtliga områden. Omsättningen når ett nytt rekord på nästan 400 miljoner kronor, även om vi räknar med att ytterligare förbättra siffrorna under det andra halvåret. Bahnhof behåller också koncernens finansiella mål för helåret.

Corona har i de flesta avseende inte påverkat vår affärsverksamhet negativt. Men det finns flaskhalsar när det gäller konsumentplacerad utrustning (som i sin tur beror på halvledarbrist). Vi har en plan inför hösten som gör att vi kan möta ökad efterfrågan på våra tjänster, den innefattar ett antal olika tillverkare.

 

Efter kvartalets slut har vi tecknat ett stort samarbetsavtal med Fastighets AB Balder, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bahnhof kommer koppla upp tusentals hyresgäster (och företag i kommersiella lokaler).

Det är såklart roligt att Bahnhofs goda kundrykte, starka infrastruktur och tekniska kompetens varit vägledande. Strategiskt jobbar vi nära flera olika fastighetsbolag. Vår modell passar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som jobbar med ett modernt synsätt på IT-förvaltning och bredbandstjänster.

 

Under kvartalet har vi på företagssidan levererat ett antal molntjänster (både IaaS och SaaS tjänster) med Openstack och Kubernetes i botten. Det är såklart otroligt kul att försäljningen av våra tjänster på det här området nu på allvar tar fart!

Vi har samtidigt utökat vårt tjänsteutbud med en uppgraderad fysisk coloaction-miljö som bygger på högdensitetsrack, med stor effekt på liten yta. Det är i sammanhanget positivt att vi kan göra det med vår beprövade ”Triple-Green”-modell, där vi återanvänder all överskottsenergi för uppvärmning av bostäder.

 

Vår personalpolitik bygger på att uppmuntra eget ansvar och driv. I mer lösa former har vi en utvecklad internutbildning och en tjänsteportfölj där man lite mer entreprenörmässigt får testa nya möjligheter, ofta som ett slags affärsmässiga och tekniska pilotprojekt. Vi kallar konceptet ”Bahnhof Labs”, med en blinkning åt ”Bell Labs”.

Bahnhof fortsätter nu under hösten att rekrytera både på sälj- och tekniksidan. Vi erbjuder en intressant och spännande arbetsplats, med högt i tak för nya idéer och innovationer. Lediga tjänster återfinns bland annat på https://bahnhof.se/om/karriar

 

Ett projekt som till sist närmar sig förverkligande är datacentret Elementica. Bahnhof har under året haft en segsliten tvist med Trafikverket, där vi under tidiga hösten ändå bedömer utsikterna som väldigt goda att komma vidare.

Det finns en anledning till att hjärnan sitter i huvudet, och inte i fötterna. Det är en biologisk ordning som borde gälla även design av stora datacenter.

 

Det finns logistiska, energimässiga och affärsmässiga skäl till att placera beräkningskapacitet och digital lagring där infrastrukturen är som tätast i storstäderna, centralt, i själva det urbana nervsystemet.

Att däremot lägga gigantiska anläggningar i glesbygd där man varken kan få avsättning för överskottsenergin, eller dra fördelar av fibertäthet och närhet till kunder, är ett skott i foten.

Elementica har internationell lyskraft. Vi har under sommaren fört samtal med flera utländska aktörer. Det som är lockande är såklart det 100 procentigt gröna perspektivet, där vi kan erbjuda tjänster som vänder på synen på datacenter, som gigantiska energislukare.

 

Jag slutar med ett citat som jag tillägnar ett antal svenska politiker, i olika partier. Och kanske de som rent näringspolitiskt gjort sig helt beroende av den kinesiska staten.

“The freedom of a country can only be measured by its respect for the rights of its citizens, and it’s my conviction that these rights are in fact limitations of state power that define exactly where and when a government may not infringe into that domain of personal or individual freedoms that during the American Revolution was called ’liberty’ and during the Internet Revolution is called ’privacy’.” (Edward Snowden, Permanent Record)

 

Den 17 augusti 2021
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör

Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för det andra kvartalet 2021 är -37,0 Mkr (-8,5 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt, men påverkas negativt av en stor aktieutdelningen på 80,7 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,2 Mkr (68,8 Mkr).

 

Den sista juni är likvida medel i Bahnhof 350,2 Mkr (251,6 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 0,6 Mkr (1,2 Mkr).

Bahnhof har under perioden investerat totalt 7,4 Mkr (11,9 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige och utbyggnad av datahallen Thule i centrala Stockholm

Den sista juni 2021 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 61,5 Mkr varav 26,9 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 69,2 Mkr varav 33,7 Mkr goodwill.

I tillgångarna ingår tomträtten fastigheten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 21,3 Mkr. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag.

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Utdelning

Under det andra kvartalet 2021 delade Bahnhof ut 75 öre per aktie (80,7 Mkr). Avsikten framgent är att årligen hålla en hög, men balanserad utdelningsnivå, som även medger offensiva satsningar framåt på ny teknik.

 

Styrelsen i Bahnhof AB

Andreas Norman, ordförande

Jon Karlung, vd Bahnhof

Anna Åhr, redovisningskonsult

Kennet Lejnell, teknikchef Ovzon

Jens Nylander, IT-entreprenör

Eric Hasselqvist, entreprenör, media/skivbolagsdirektör

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Bahnhof
010-510 00 00
[email protected]
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More