Follow

Bahnhofs delårsrapport Q1 2023

04 May 2023 - 08:00

NYTT REKORDKVARTAL!

Vinst: 62,2 Mkr +17 procent! (jämfört 2022)

Omsättning: 451,4 Mkr +8 procent! (jämfört 2022)

SVERIGES BÄSTA BREDBANDSOPERATÖR

Bahnhof vinnare i ALLA kategorier!
•  SNABBAST BREDBAND!
•  BÄST DRIFTSÄKERHET!
•  BÄST RYKTE!

Perioden januari till mars år 2023 i sammanfattning

Omsättning: 451,4 Mkr (417,1 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 78,4 Mkr (69,5 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 62,2 Mkr (53,3 Mkr)

Resultat efter skatt: 50,3 Mkr (42,4 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,47 SEK (0,39 SEK)

Nettomarginal: 14,1%  (12,7%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser första kvartalet 2022.

Stärkta marginaler och fortsatt tillväxt!

Det första kvartalet präglas av stärkta nettomarginaler och en fortsatt tillväxt. Bahnhof förbättrar rörelseresultatet med närmare 17 procent, jämfört med samma period år 2022. Omsättningen ökar med 8 procent till 451 Mkr (417 Mkr).

Trots en ansträngd konjunktur i omvärlden behåller Bahnhof ett fast grepp om den svenska bredbandsmarknaden. Den sista mars är antalet bredbandskunder på privatsidan 447 028. Det är en nettotillväxt med 2 646 hushåll (jämfört med det fjärde kvartalet år 2022).

Företagssegmentet fortsätter samtidigt att utvecklas positivt. Det är snabba och driftsäkra bredbandsnät för kontor och fastigheter som står för tillväxten, men även tjänster inom datasäkerhet, molntjänster och colocation i våra datacenter i Stockholm och Malmö.

Arbetet med att stärka nettomarginalerna är prioriterat. Det har samtidigt i någon mån påverkat tillväxten på privatmarknaden. Ett antal stadsnät har drivit på underliggande prishöjningar i nät- och kommunikationsplattformar.

Vi har valt att låta dessa prishöjningar få genomslag, utan att urholka de egna marginalerna. Effekten, i ett mer pressat konsumentläge på marknaden, är dock att de här gradvisa prishöjningarna påverkat tillväxten på privatsidan i öppna nät.

Bahnhof fortsätter samtidigt satsningen på bredbandstjänster för villor och bostadsrättsföreningar. Här har vi gjort stora inbrytningar i konkurrenternas nät.

Ytterst är det nöjda kunder som driver tillväxt och efterfrågan. I slutet av februari 2023 vann Bahnhof återigen utmärkelsen ”Årets bredbandsoperatör” på branschens stora event, Telekomgalan. Det är sjunde gången Bahnhof tar hem titeln, som baseras på en oberoende kundundersökning, utförd av mätinstitutet Nordic Bench.

Bahnhof vinner i konkurrens med samtliga andra operatörer. Vi tar hem förstaplatsen i alla sju tjänste-       kategorier. Extra roligt är att vi får i särklass starkast betyg i områdena ”Bredbandshastighet” och ”Driftsäkerhet”.

Finansiell situation i korthet

Kassaflödet för det första kvartalet 2023 är 86,4 Mkr (49,4 Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 646,3 Mkr (479,7 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 81,6 Mkr (89,2 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är mycket starkt. Bahnhof har under kvartalet investerat totalt 3,8 Mkr (4,8 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Vi placerar våra likvida medel med krav på god avkastning och låg risk, med en viktning för snabb tillgänglighet. Bahnhofs rekordstarka kassa kan användas till investeringar i framtidsprojekt. Vår ambition är att offensivt arbeta med kapitalet i tekniska och affärsmässiga nyinvesteringar. Vi vill även ha beredskap för potentiella förvärv av bolag som kan skapa synergier till vår affär..

Listbyte från Spotlight Market till Nasdaq

Styrelsen har utvärderat alternativ för ett listbyte. Bahnhof kommer att lista sig på Nasdaq ”First North”. Fördelen är att det är kostnadseffektivt och övergången kan ske snabbt. Bahnhof uppfyller redan de formella kriterierna som krävs, till exempel är redovisningsprinciper enligt IFRS på plats. I praktiken är Bahnhof i allt väsentligt förberett för en listning på Midcap, vilket kan genomföras senare. Motivet till listbyte är att öka bolagets synlighet i Sverige och utomlands.

Höjd utdelning

Mot bakgrund av det goda finansiella läget föreslår styrelsen en höjd ordinarie utdelning med 25 öre per aktie till 1,25 kronor per aktie. Utöver det föreslås dessutom en extrautdelning på ytterligare 50 öre per aktie (totalt 1,75 kr per aktie). Avstämningsdag för utdelning är den 11:e maj (med utbetalningsdag den 16:e maj.)

Prognos för år 2023

Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på omkring 10 procent, med rörelsemarginal på cirka 12 procent. Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter. Mot bakgrund av ett mer oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras under året. I nuläget bedömer vi att det finns en tydlig positiv uppsida.

Vision

Bahnhofs vision är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och tillhandahålla som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Hållbarhetsdeklaration

Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.

Bahnhof driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön.

Bahnhof återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.

Bahnhof skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor och män.

Bahnhof arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.

Bahnhof stödjer väpnad och civil kamp mot Rysslands krig i Ukraina. Vi gör det genom insamlingar till ukrainska armén, opinionsbildning med kortvågsradio till det ryska folket, och genom att stödja civilsamhället i Ukraina med ett stort antal anställda systemutvecklare i landet. Bahnhof har varit på plats i Kyiv sedan 2004.

Företagsmarknad

Under det första kvartalet fortsätter den positiva utvecklingen av företagssegmentet.

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 144,5 Mkr under det första kvartalet (125,7 Mkr under samma period år 2022). Det är en tillväxt med 15 procent. Bahnhof kan också, utan stora nyinvesteringar, skala upp till att möta en ökad efterfrågan.

Det är särskilt efterfrågan på snabba och driftsäkra bredbandstjänster för företag i kontor och kommersiella fastigheter som driver affären. Bahnhof levererar dessutom ett antal trådlösa kontorsnät som är förberedda för den nya standarden WiFi 7.

Vi arbetar med flera nya satsningar som kommer att rullas ut under de kommande månaderna. Det handlar både om uppgraderade molntjänster på OpenStack, samt en ny tjänst för datasäkerhet som är skräddarsydd för att identifiera och täppa till sårbarheter i företags nätverk. På plattformen Bahnhof.Cloud rullar vi ut nya tjänster kontinuerligt.

Bahnhof erbjuder den högsta säkerhetsklassen i alla våra anläggningar. Vi är ISO-certifierade för att tillmötesgå formella och praktiska säkerhetskrav från både storföretag och offentlig förvaltning. Vi tillgodoser också helt alla krav på lagring och infrastruktur i Sverige. Våra kunder slipper lägga juridisk kraft på att förklara olika upplägg med tredjelandsöverföringar.

Företag i fokus – nya lösningar för våra kunder

ImagineCare revolutionerar svensk sjukvård med Bahnhof Cloud

Med ImagineCare tar svensk sjukvård språnget in i Internet of Things-eran. Deras molnbaserade vårdplattform möjliggör egenmonitorering, en ny vårdform som tillåter patienter att själva mäta sina hälsoparametrar hemifrån. Tusentals patienter är redan uppkopplade, dygnet runt. För patientsäkerheten ställs höga krav på plattformens drift- och datasäkerhet – som molnleverantör valdes därför Bahnhof Cloud.

– Varje patient har ett smart mätinstrument i hemmet, trådlöst kopplat till vår app. Det kan vara en blodtrycksmätare för högt blodtryck, en spirometer för astmatiker eller instrument för annan kronisk sjukdom såsom diabetes eller hjärtsvikt. Alla uppmätta värden skickas direkt till vårdgivaren genom den OpenStack-baserade plattformen som drivs i Bahnhofs datacenter, säger Mattias Lantz, CTO ImagineCare.

Region Östergötland och region Jämtland Härjedalen är anslutna, och vinsterna med egenmonitorering är många. Det leder både till högre vårdkvalitet för patienten och effektivare hantering för vården:

– Vårdgivaren kan bättre följa patienternas värden över tid och anpassa exempelvis medicineringen. Om något värde avviker varnas vårdpersonalen direkt och kan ofta agera innan patienten blir försämrad i sitt tillstånd. Patienten får i sin tur kontinuerlig kontakt med vården och effektivare behandling, där många patienter känner att det ger en ökad trygghet. Dessutom slipper man onödiga vårdbesök.

Plattformen är utvecklad i samarbete med vårdpersonal och tack vare Bahnhof Cloud är den fullt skalbar för att möta nya behov. Tusentals enheters mätvärden fångas upp, analyseras och rapporteras simultant. Dessutom uppfylls samtliga krav på drift- och datasäkerhet som regionerna ställer.

– ImagineCare är en så kallad medical device och då ställs höga regulatoriska krav. Det är kritiskt att allt fungerar och att datan behandlas säkert, det handlar om patientsäkerhet. Regionerna accepterar inte längre amerikanska molnleverantörer på grund av lagstiftningen Cloud Act, så det var aldrig ett alternativ. Med Bahnhof uppfylls alla krav som ställs.

Nu har ImagineCare driftats i Bahnhof Cloud i drygt ett år, och Mattias Lantz är mer än nöjd.

– Det inte varit några problem alls, det bara funkar. Egenmonitorering som vårdform kommer bli allt vanligare framöver, och nu har vi en robust infrastruktur som vi kommer kunna växa i både inom Sverige och internationellt.

Elementica

Elementica är ett dotterbolag i Bahnhof-koncernen. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter i nära anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät. Vi avvaktar tills vidare med projektet i dess nuvarande form. Bakgrunden är ett osäkert läge i konjunkturen och omvärlden.

Samtidigt satsar vi på molntjänster, maskininlärning och olika typer av grafiska applikationer. Vi gör det inom ramen för de tjänster som utvecklas på OpenStack och Bahnhof.Cloud, som redan drivs i våra befintliga datacenter i Stockholm och Malmö.

Privatmarknad

Under det första kvartalet växer Bahnhof med 2 646 nya kunder netto, till totalt 447 028 fiberkunder (första kvartalet år 2022 var antalet 429 801). Tillväxten är god i öppna nät, men påverkas av underliggande prishöjningar i stadsnät.

Det affärsområde som har starkast tillväxt är Bahnhofs satsning på bostadsrättsföreningar och villaområden. Vi erbjuder stabila tjänster som sänker kostnaderna för våra kunder. På köpet erbjuder vi blixtsnabba fibertjänster som är anpassade både för strömmad media och de mest kräsna gamers.

Varje år gör mätinstitutet Nordic Bench en undersökning av alla internetoperatörer. Man undersöker kunders lojalitet, baserat på frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera företag X till en vän eller kollega?”. Bahnhof ligger i topp med god marginal. Den 21 februari 2023 vinner vi för sjunde gången utmärkelsen ”Årets bredbandsoperatör” på Telekomgalan. De starkaste betygen i mätningen får vi för ”Bredbandshastighet” och ”Driftsäkerhet”.

Privatmarknad och bostadsrätter i fokus – nya lösningar för våra kunder!

Bahnhof lanserar WiFi 7 först i Sverige – slår trådlöst hastighetsrekord!

2024 lanseras WiFi 7-standarden officiellt. Det är nästa generations trådlösa nätverksstandard, som kommer tillåta extrema mängder trafik att blixtsnabbt slussas till hemmets och kontorets alla trådlösa prylar – samtidigt. Det kommer med andra ord inte finnas någon anledning att köra sladd längre. Framtiden är trådlös!

Men Bahnhof är inte känt för att vänta. I juni 2023 blir vi först i Sverige med att skeppa WiFi 7-routrar till våra kunder, och redan nu har vi lagt vantarna på en experimentell testenhet! Vi begav oss genast till labbet för att se vad prylarna går för.

Framtidens WiFi – pilottest i Bahnhofs bunker!

Mot Bahnhofgrottan! Djupt ner under Vita bergen, i vårt kärnvapensäkra datacenter Pionen, genomför vi Sveriges första pilottest av WiFi 7. Det här är rykande färska testprylar av amerikansk nätverksstandard – de ger ifrån sig olagliga och farliga frekvenser enligt PTS, därav de rigorösa säkerhetsåtgärderna.

Tekniskt ansvarig för testet är Dennis från nätverksavdelningen, även kallad LordDennis:

– I USA får man ett spektrum på 1 200 MHz, nästan dubbelt mot 5 GHz-bandet. I Sverige får vi nöja oss med 480 MHz. Då väljer vi förstås att köra amerikanarna istället.

Metod

Eftersom nätverkskort med stöd för WiFi 7 ännu inte existerar får LordDennis visa sin kreativa sida.

Till vårt förfogande har vi två WiFi 7 Ready mesh-enheter som vi kopplar ihop trådlöst över WiFi 7. Den ena enheten matar vi med 10 Gbit/s-internetuppkoppling (även kallad ”fetfiber”).

Den andra mesh-enheten kopplas till en dator med ett 10 Gbits nätverkskort via Thunderbolt 4. På så vis skapar vi en trådlös brygga – vi använder helt enkelt den andra mesh-enheten som ett nätverkskort. Avståndet mellan mesh-enheterna är 10 meter.

Resultat: Sverigerekord!

Det enda som återstår är själva mätningen på Speedtest. LordDennis låter handen falla och på andra sidan bryggan uppmäter vi: 7,7 Gbit per sekund!

– Väldigt imponerande, särskilt med tanke på detta tidiga skede av WiFi 7! Och ja, det är Sverigerekord, säger LordDennis.

Nöjda och glada packar vi ihop för idag (efter att LordDennis bränt sin vana hand på den heta SFP+-pluggen). Men testerna fortsätter för fullt ända fram till leverans.

– Vet du vad, den här följer med mig hem, säger LordDennis.

Glöm kabelhärvor – framtiden är trådlös och blixtsnabb!

Leverans juni 2023.

VD Jon Karlung har ordet

Jag hade tänkt börja med ett recept på ”kokt groda” som ChatGPT-4 rekommenderar. Men maskinen är en smula långrandig, så därför kommer det kulinariska som en separat bilaga.

Det står nu klart att de kommuner och stadsnät som valt att vara beroende av oligopolbolagen (ett råkar vara lila till färgen) drabbas av saftiga prishöjningar. Och nu har även andra nät dragits med i karusellen.

Det första kvartalet för privatmarknaden präglas av prishöjningar från olika aktörer (främst kostnader för lokal access i stadsnäten). Det handlar både om justeringar för verklig inflation, och vad som måste betecknas som ”passa på”-höjningar.

Nät- och relationsavgifter i öppna stadsnät har gradvis höjts i små steg, där notan i slutändan ska betalas av hushållen. Nu närmar sig temperaturen för dessa prishöjningar kokpunkten. Men man kan inte vänja sig vid att bada i 100-gradigt vatten. Kokar grodan så dör den.

Bahnhof behåller i den här tuffa konjunkturen ett järngrepp om marknaden för snabba fibertjänster. Vi växer ändå med 2 646 privatkunder netto under det första kvartalet. Det är ett styrkebesked, särskilt eftersom vi inte urholkar våra marginaler. Vi jobbar stenhårt med effektiviseringar och att angripa kostnader.

Den 21 februari tar Bahnhof för fjärde året i rad hem det finaste priset på Telekomgalan: ”Årets bredbandsoperatör”. Det är en trevlig tradition! Priset bygger på kundernas egna omdömen med urvalskriterier som ”snabbast bredband” och ”bäst driftsäkerhet”. I sin tur lockar det här allt fler bostadsrättsföreningar och villaägare att välja just Bahnhof.

Det är ett skakigt omvärldsläge. Men det är också ett nytt ekonomiskt rekordkvartal för Bahnhofkoncernen. Vi förbättrar rörelseresultatet med närmare 17 procent (jämfört det första kvartalet 2022) och omsättningen landar på 451,4 Mkr (417,1 Mkr).

För de affärsområden som riktar sig till företag fortsätter den positiva trenden från slutet av år 2022. Bland storsäljarna finns trådlösa och driftsäkra kontors- och fastighetsnät (både WiFi 6E och WiFi 7). Vi har också ett antal nya kunder som flyttat in i våra molntjänster, som bygger på OpenStack och Kubernetes.

Vad händer framåt? Bahnhof har en krigskassa som vi kommer att sätta i arbete på olika områden. Jag kan inte avslöja allt i förväg. Men en gemensam nämnare är en fortsatt satsning på datasäkerhet.

Vi ökar takten i de investeringar som gäller cybersäkerhet. Inom kort lanserar vi till exempel en unik tjänst för den svenska marknaden: TOC (”Threat Operations Center”). Det är ett perfekt komplement till våra existerande företags- och molntjänster. TOC är en helhetslösning som passar ett mörkt säkerhetsläge i omvärlden.

Säkerhet för mig in på min favoritmyndighet Post- och telestyrelsen, PTS. En av talarna på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens i Linköping i mars var PTS ställföreträdande generaldirektör Catarina Wretman.

Jag ska ärligt medge att jag inte minns alla detaljer, men Catarina nämnde något om att öva för de lägen där fibern blir ”sprängd i luften”. Ett prioriterat område för staten är ju att öka den civila försvarsförmågan i telekomsektorn. Kort sagt, det handlar om att rusta oss för ofärdstider.

Det är bra och viktigt. Jag har själv varit engagerad i Försvarsmakten och Bahnhof stödjer helhjärtat en stark beredskap. Men robusthet uppstår inte genom att bygga tillbaka oss till 1900-talet och modeller som liknar statliga Televerket.

Det är istället telekombranschens mångfald som bygger redundans och driftsäkerhet! PTS bör därför arbeta för att skapa konkurrensneutrala och lika villkor på marknaden, särskilt i de fibernät som är naturliga monopol.

Se till helheten! Sätt regler och anpassa era egna avgifter till sådant som skapar rättvisa förutsättningar för konkurrens. Och släpp för all del loss mer spektrum till WiFi 7. Det är åtgärder som sänker temperaturen i monopolgrytor.

Det är ironiskt att Post- och telestyrelsen kan bli just den myndighet som kastar hela posthemligheten på soptippen – samt grundlag, mänskliga rättigheter och datasäkerhet.

Om den nya EU-förordningen ”Chat control” genomförs, där all kommunikation från medborgarna kan avlyssnas och skannas i förväg helt utan brottsmisstankar, kommer PTS att bli direkt ansvarig ”samordningsmyndighet” för massövervakningen. Om nu inte IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) rycker åt sig det köttbenet.

För mig är frågan om post- och brevhemligheten kritisk. Det är ju kärnverksamheten i vad vi gör! Nu hotas säkerheten på nätet. Det går inte att avlyssna all kommunikation, om man inte samtidigt också förstör krypteringen. Frågan är binär. Antingen är ett brev igenklistrat eller så är det öppnat. Den som vill skanna och läsa all kommunikation måste också öppna alla brev utan undantag (Nej, förresten. EU:s egen personal är faktiskt undantagen i det framlagda förslaget).

Här har vi alltså en massövervakning som skulle göra själve Orwell livrädd. Ur ett rent budgetperspektiv är det dock kostnadseffektivt. PTS behöver inte ens ändra förkortning; Post-, Tele- och Sanningsministeriet.

Men det finns hopp! Just nu växer sig motståndet starkare och debatten är mer levande än på många år. Det kan vara på sin plats att citera en favoritserie:

”Hela Gallien? Nej! En liten by, som befolkas av envetna galler, vägrar att ge upp. De fortsätter envist att göra motstånd!”

Den 3 maj 2023

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung

verkställande direktör

Finansiell situation

Utveckling av resultat och ställning

Bahnhof har sedan många år en stabilt positiv finansiell utveckling. Målet med vår rapportering är att ge en korrekt bild av bolagets affärsmässiga och finansiella förutsättningar, och samtidigt presentera bolagets tjänster och tekniska lösningar för marknaden. Närmare upplysningar om underliggande faktorer återfinns under olika delar i denna rapport.

Intäkterna för första kvartalet 2023 uppgick till 451,4 Mkr (417,1 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 62,2 Mkr (53,3 Mkr). Rörliga ersättningar till stadsnät har ökat men Bahnhof förbättrar ändå nettomarginalen. Flertalet stadsnät har höjt sina priser (och motiverat det med inflation) och detta har tvingat Bahnhof att höja priset mot slutkund.

Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget om inte specifikt anges.

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för det första kvartalet 2023 är 86,4 Mkr (49,4 Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 646,3 Mkr (479,7 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 81,6 Mkr (89,2 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under kvartalet investerat totalt 3,8 Mkr (4,8 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Den sista mars 2023 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 56,6 Mkr varav 24,7 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 66,0 Mkr varav 31,5 Mkr goodwill. Goodwill är lägre idag än motsvarande period föregående år på grund av nedskrivning av goodwill som uppstod vid förvärvet av internetoperatören Tyfon år 2015.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig främst till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade samt till tomträtten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 Mkr. Redovisningsprincipen IFRS innebär att goodwill nedskrivningsprövas och inte skrivs av linjärt. Bahnhofkoncernen har idag en stark kassa som kommer användas till investeringar i framtidsprojekt. Vi vill också ha en beredskap för potentiella förvärv.

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347-4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636) samt ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer.

I årsredovisningen för 2022 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen. Ingen förändring har skett jämfört med årsredovisning.

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger 50,4 procent av kapitalet i Bahnhof (genom bolaget KN Telecom). Det finns ett konsultavtal mellan huvudägarna i K.N. Telecom och Bahnhof med en fakturerad kostnad på 3,6 Mkr per år. Ersättningen avser två heltidstjänster (varav vd:s lön ingår). Bonus, optionsprogram eller andra ersättningar till huvudägarna för arbetet i Bahnhof förekommer inte, utöver en grundlön på 5000 kr/mån. KN Telecom äger en fastighet i centrala Borlänge med adress Parkgatan 6. Det är en större kontorsbyggnad på egen tomt som är dimensionerad för 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor. Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 102 227 kronor per månad till KN Telecom AB.

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.

Bahnhof
010-510 00 00
[email protected]
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More