Follow

Bahnhofs bokslutskommuniké 2022

14 February 2023 - 08:00

REKORDÅR!

Vinst: 228 Mkr +21 procent! (jämfört 2021)

Omsättning: 1731 Mkr +8 procent! (jämfört 2021)

Bahnhof testar Wifi 7 först i Sverige!

  • Säkerhet & kommunikation!
  • Höghastighetsnät för kontor!
  • Blixtsnabb fiber till bostadsrättföreningar, villor & fastighetsbolag!

År 2022 i sammanfattning

Omsättning: 1731,0 Mkr (1604,7 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 292,8 Mkr (248,7 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 227,6 Mkr (187,9 Mkr)

Resultat efter skatt: 179,0 Mkr (150,3 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 1,66 SEK (1,40 SEK)

Nettomarginal: 13,1%  (11,6%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten. Siffror inom parentes avser år 2021.

Rekordår med starkt förbättrad lönsamhet!

År 2022 präglas av positiv organisk tillväxt och stärkta nettomarginaler. Bahnhof förbättrar rörelseresultatet med drygt 21 procent jämfört med år 2021. Omsättningen ökar med 8 procent till 1731 Mkr, vilket på årsbasis är en förbättring med drygt 126 Mkr.

Det osäkra läget i omvärlden har ökat efterfrågan på säker datakommunikation. Bahnhof levererar nu ett antal skräddarsydda lösningar med överbelastningsskydd för både kommuner och stora företag. Vi levererar också ett antal tunga nättjänster med redundant fiber, våglängdstjänster och IP-transit.

Målet att öka bolagets försäljning av företagstjänster ger nu positivt resultat. Under det fjärde kvartalet sker en stark förbättring. Företagsmarknaden växer under årets sista kvartal med drygt 7 procent, jämfört med det tredje kvartalet 2022.

Efterfrågan på tjänster i datacenter är fortsatt god. De ökande energipriserna är samtidigt en utmaning som påverkat resultatet för området negativt, även om vi delvis vidarefakturerat ökade underliggande kostnader från energibolag.

Vi erbjuder alltid den högsta säkerhetsklassen i alla våra anläggningar. Bahnhof är nu ISO-certifierade för att tillmötesgå formella och praktiska säkerhetskrav från både storföretag och offentlig förvaltning.

Privatmarknadsaffären utvecklas fortsatt starkt. Den sista december har Bahnhof totalt 444 382 (425 592 år 2021) kunder som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det fjärde kvartalet med 4751 kunder. Vi fortsätter också vår offensiva satsning på bredbandstjänster för bostadsrättsföreningar och villor.

Finansiell situation i korthet

Kassaflödet för helåret 2022 är 129,6 Mkr (95,2 Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 560,4 Mkr (429,7 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt.

Bahnhof har under perioden investerat totalt 27,7 Mkr (61,0 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Bahnhof har idag en stark kassa som kommer att användas till investeringar i framtidsprojekt. Vi vill dessutom ha en beredskap för potentiella förvärv, med bolag som kan skapa synergier till vår affär.

Listbyte från Spotlight Market till OMX

Processen med listbyte pågår! Arbetet med att anpassa själva rapporteringen till de krav som gäller på en reglerad marknad är genomförd. Bahnhofs målsättning är att slutföra processen tillsammans med Nasdaq under det första halvåret. Motivet till listbytet är främst att öka bolagets synlighet på den internationella marknaden.

Höjd utdelning

Mot bakgrund av det goda finansiella läget föreslår styrelsen en höjd ordinarie utdelning med 25 öre per aktie till 1,25 kronor per aktie. Utöver det föreslås dessutom en extrautdelning på ytterligare 50 öre per aktie (totalt 1,75 kr per aktie).

Bolagets starka affärsmässiga utveckling och den stora kassan motiverar en extrautdelning. Det påverkar inte fortsatt expansion och olika framtidsprojekt. Avstämningsdag för utdelning är den 11:e maj (med utbetalningsdag den 16:e maj.)

Prognos för år 2023

Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på omkring 10 procent, med rörelsemarginal på cirka 12 procent. Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter. Mot bakgrund av ett mer oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras under året. I nuläget bedömer vi att det finns en tydlig positiv uppsida.

Vision

Bahnhofs vision är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och tillhandahålla som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Hållbarhetsdeklaration

Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.

  • Bahnhof driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön.
  • Bahnhof återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.
  • Bahnhof skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor och män.
  • Bahnhof arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.
  • Bahnhof stödjer väpnad och civil kamp mot Rysslands krig i Ukraina. Vi gör det genom insamlingar till ukrainska armén, opinionsbildning med kortvågsradio (till det ryska folket), och genom att stödja civilsamhället i Ukraina med ett stort antal anställda systemutvecklare i landet. Bahnhof har varit på plats i Kyiv sedan år 2004.

Företagsmarknad

Under det fjärde kvartalet sker en starkt positiv utveckling där vi ökar intäkterna från försäljningen till företag med drygt 7 procent, jämfört med det tredje kvartalet 2022. Intäkterna stiger från 132 Mkr till 142 Mkr under årets sista kvartal.

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 530,0 Mkr för helåret 2022 (507,6 Mkr under 2021). Det är visserligen en svagare tillväxt för företagsmarknaden än vad vi föresatte oss vid årets inledning. Men det sista kvartalet 2022 är ett stort positivt trendbrott.

Bahnhof kan skala upp till att möta ökad efterfrågan, utan att för den skull behöva genomföra stora nya investeringar.

Våra datacenter och vår infrastruktur bygger på maximal säkerhet. Vi har certifierat anläggningarna med bland annat ISO 27001 för datasäkerhet. Bahnhof fokuserar på att vara en stark partner för colocation och cloud. Vi förenar det med att samtidigt ha nätmässig spetskompetens. Plattformen Bahnhof.cloud speglas nu mellan våra olika datacenter, och nya tjänster rullas ut kontinuerligt.

Företaget i fokus - nya lösningar för våra kunder

En av Nordens största leverantörer av finansiella system väljer Bahnhofs datacenter Thule

I finanssektorn är pålitlig teknik centralt, och det är av yttersta vikt att ha säkra system när man hanterarkänsliga data. Några som insåg detta tidigt är ISEC, som sedan 1987 har hjälpt företag att förvalta fonder och kapital med den egna mjukvaran Secura. Mjukvaran är en del av ISECs Private Cloud-erbjudande, en lösning som kräver stabil och säker colocation. Tack vare hög expertis och ett centralt läge blev Bahnhof den självklara leverantören.

– Eftersom Secura är vår egen mjukvara har vi full kontroll över all IT-infrastruktur, vilket möjliggör skräddarsydda och skalbara lösningar till våra kunder. För att driva Secura behöver vi ha mjukvaran i någon typ av fysisk infrastrukturell miljö, och där kommer Bahnhof in i bilden. Vi står för all IT-drift själva, medan Bahnhof står för det yttre och fysiska skyddslagret i deras datacenter Thule, säger Daniél Lundberg, Chief Commercial Officer på ISEC.

Djupt inne i Brunkebergsåsen ligger Bahnhofs datacenter Thule. Ett av Stockholms största och säkraste datacenter, med direkt anslutning till Bahnhofs fibernät. Många företag väljer Thule för det centrala läget i Stockholms citykärna och för Bahnhofs kompetenta personal.

Förutom Secura erbjuder ISEC också en rad olika tilläggstjänster, som fondadministration, riskkontroll och ManCo, som innebär att ISEC startar en fond åt en uppdragstagare som uppdragstagaren sedan förvaltar. Totalt administrerar ISEC drygt 250 fonder med över 220 miljarder kronor i förvaltat kapital. Vikten av driftsäkerhet är därför stor, och det är väsentligt att all teknik fungerar som den ska.

Sedan tidigare har ISEC co-location i två externa hallar, och ihop med Thule kan ISEC nu erbjuda en snabbare återställningstid (RTO) än tidigare: från 24 timmar till under 2 timmar. Under 2023 kommer den låga RTO:n finnas tillgänglig för alla ISECs kunder. 

– Våra kunder lyder under fondbestämmelser som kan innebära att de ska publicera värderingar på daglig basis. Det finns ett stort incitament att ha så lågt RTO som möjligt då eventuella förseningar i värdering skulle kunna resultera i sanktionsavgifter. Tack vare vår nya colocation hos Bahnhof kan vi nu därmed få ner RTO till under två timmar, säger Daniél.

ISEC är nöjda med samarbetet, och uppskattar särskilt all den tekniska rådgivning som Bahnhof har gett under införandet.

– Bahnhof har under hela processen varit en pålitlig rådgivare till oss, och vi har blivit vägledda till lösningen som bäst passar våra behov. De har varit engagerade och fått saker att hända snabbt, och när yttre faktorer har påverkat installationen har de varit flexibla och anpassat sig efter omständigheterna. Ett centralt läge i Stockholm var också en viktig del i vårt beslut, så vår IT-driftspersonal snabbt kan vara på plats. Bahnhofs datacenter Thule ligger på gångavstånd från vårt kontor, och det känns extra tryggt, säger Niklas Åhden, IT-Ansvarig för Drift & Colocation på ISEC.

Elementica

Elementica är ett helägt dotterbolag i Bahnhof-koncernen. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter, i nära anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät.

Nu finns alla förutsättningar att realisera projektet. Men vi har beslutat att tillfälligt, under våren, avvakta med projektets framtid i dess nuvarande form. Det är en extremt kapitalintensiv satsning som kräver förutsägbara villkor. Bakgrunden är höga energipriser, samt ett osäkert läge i konjunkturen och omvärlden.

Bahnhof satsar nu med full kraft på molntjänster, maskininlärning och grafiska applikationer. Vi gör det särskilt inom ramen för de tjänster som utvecklas på OpenStack och bahnhof.cloud, där den fysiska delen drivs från våra befintliga datacenter i Sverige.

Privatmarknad

På årsbasis växer Bahnhof med 18 790 nya kunder netto, till totalt 444 382 (425 592) fiberkunder. Under det fjärde kvartalet 2022 växer vi med 4751 nya privatkunder.

Under år 2022 har vi ökat vår satsning på snabbt bredband till villor, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bahnhof konkurrerar effektivt genom lägre priser på de absolut snabbaste bredbandsanslutningarna (med hastigheter på mellan 1 och 10 Gbit/s). Vi erbjuder också bostadsrättsföreningar helhetslösningar med digitala tjänster för fastigheter.

Vi samarbetar med i stort sett alla lokala stadsnät i Sverige. Men vi har också egen lokal närvaro i olika delar av Sverige, med egen supportpersonal och egna installationstekniker. Bahnhof erbjuder dessutom fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar driftsäkert och blixtsnabbt bredband till rimliga priser.

Bostadsrätten i fokus

Bostadsrättsföreningen Malmöhus 24 väljer Bahnhofs dedikerade fiber

En bit utanför centrala Malmö ligger den anrika bostadsrättsföreningen Malmöhus 24, som tidigare i år firade sitt 50-årsjubileum. En stor förening bestående av hela 540 lägenheter i 17 byggnader. Ända sedan starten 1972 har föreningen strävat efter modernisering och förnyelse för att underlätta för sina medlemmar i vardagen. Ett exempel som har gjort stor skillnad är installationen av fiber – sedan fyra år är samtliga av föreningens medlemmar uppkopplade med 1 000 Mbit/s bredband via Bahnhofs snabba dedikerade fiber.

– När vi valde mellan olika operatörer hade vi främst fyra kriterier: stabil uppkoppling, bra tillgänglighet, snabb hastighet och god service. Bahnhof kunde erbjuda allt detta och blev för oss det självklara valet, säger Karl-Erik Calling, ordförande i Malmöhus 24.

För Malmöhus 24 var det viktigt att kunna erbjuda sina medlemmar höga surfhastigheter med lägsta möjliga latens. När pandemin kom spenderade allt fler sina dagar hemma, och man blev snabbt beroende av pålitligt bredband med höga hastigheter. Tack vare föreningens framtidstänk och Bahnhofs snabba tjänster var de boende väl förberedda på omställningen.

– I dagens samhälle är internet A och O. Speciellt för de som jobbar hemifrån eller har barn som spelar mycket datorspel. Vi ville erbjuda våra medlemmar ett snabbt och stabilt bredband som funkar för alla behov. Därför valde vi 1000 Mbit/s från Bahnhof.

Föreningen har nu varit uppkopplade via Bahnhof sen 2018, och de boende är mycket nöjda.

 – Det vi är allra nöjdast med, det är helheten. Allt har fungerat bra, det har aldrig varit något avbrott hos någon i föreningen. Bredbandet är snabbt och stabilt helt enkelt. Bahnhof har också gett oss väldigt bra service genom åren, och de svarar alltid direkt när det är något, säger Karl-Erik Calling.

VD Jon Karlung har ordet

“They learn to speak, write, and do arithmetic. They have a phenomenal memory. If one read them the Encyclopedia Britannica they could repeat everything back in order, but they never think up anything original. They'd make fine university professors.“

I oktober 1922 hade en nyskriven pjäs av tjecken Karel Čapek premiär på Broadway. Citatet är hämtat ur dramat med titeln ”R.U.R. - Rossums Universal Robots”.

Den handlar om en utopi där människor inte längre behöver arbeta, och där tillvaron i stället fylls av en meningslös tomhet. Och där de som utför arbetet – robotarna – till slut gör uppror och utplånar mänskligheten.

Det var Karel Čapeks pjäs som myntade ordet ”robot”, och satte ribban för en hel science fiction-genre om ondsinta maskiner. Men hans idé om människoliknande apparater är inte ny. En sådan varelse kallades tidigare för android.

Jag kom att tänka på det här när jag åt lunch med en av Sveriges mest kända näringslivs- och finansprofiler. Han är en av mina stora affärsmässiga idoler. Men mitt lunchssällskap sa nu även detta:

”Jag tänkte låta ChatGPT skriva talet på vår årsstämma.”

Jag höll tyst och tänkte att det var opassande att kommentera just det. I efterhand kanske jag generar någon. Men min misstanke är att det redan är rätt många som använt apparaten som talskrivare. Jag gjorde det rentav själv på Bahnhofs julfest – vilket idag känns mindre originellt.

Faktum kvarstår att det är en banbrytande teknik som tränger fram i det allmänna medvetandet. Det är ju inte bara ett partytrick och en teknisk trollkonst. Maskininlärning och artificiell intelligens är på allvar en konkret verklighet.

Samtidigt insmyger sig en obehaglig känsla av att maskinens mat är allas våra tankar. Ju mera mat vi ger apparaten, desto mer tar den kontroll över oss. Nästa internetpolitiska slag kan stå om det som kallas ”Open AI”, men kan sluta som en gräddfil för ett fåtal.

Det här får konsekvenser för oss som jobbar med digitala tjänster. Bahnhof bygger redan infrastruktur i både datacenter och nät, där målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för access till olika typer av maskininlärning. I vårt fall handlar det både om blixtsnabb nätmässig access med ultralåg latens, och kluster av grafikkort för till exempel flyttalsberäkningar.

År 2022 präglas av ett skakigt ekonomiskt läge i omvärlden som även kullkastat sanningar om Sveriges säkerhetspolitik, och vad som är en rimlig elräkning.

Bahnhof går stärkt ur turbulensen. Vi har tjänster som många efterfrågar. Bahnhofs kärnverksamhet är just säkerhet och kommunikation. Det ger också ett positivt avtryck i det ekonomiska resultatet.

Vi överträffar förväntningarna och når ett nytt rekord för helåret. Bahnhof förenar positiv organisk tillväxt med förbättrade rörelsemarginaler. I jämförelse med en del andra operatörer växer vi också utan att underminera lönsamheten.

Under det fjärde kvartalet ökar försäljningen till företagskunder. Det är ett positivt trendbrott, som även fortsätter under det nya årets inledning. Bland storsäljarna märks nättjänster till kontor och fastigheter.

Dessutom har vi tagit ett antal tunga infrastrukturella affärer i våra datacenter. Bahnhof är ISO-certifierade, vilket nu förenklar större offentliga och privata upphandlingar.

På privatsidan har vi lyckats med vår strategiska satsning att öka försäljningen till bostadsrättsföreningar. Bahnhof har ett grundmurat gott rykte. Vi säljer nästan alltid tjänster på mellan 1 och 10 Gbit/s till bostadsrättsföreningar och villor.

I några öppna stadsnät, särskilt de som kontrolleras av det lilafärgade bolaget, har vi tappat en viss tillväxt.

Jag tror att flera offentligt ägda stadsnät nu måste göra ett omtag. Man har helt i onödan lejt bort för stor kontroll över det egna lokala fibernätet till externa kommunikationsoperatörer, som i sin tur höjer priserna. De bästa större stadsnäten har insett detta, och valt att driva KO-verksamheten i egen regi. I sin tur slipper slutkunderna därmed ständiga prishöjningar.

En av årets stora tekniska och affärsmässiga framgångar har varit vår utrullning av trådlösa nät till kontor, gallerior och fastighetsbolag. Bahnhof lanserade som första operatör WiFi 6E på 6 GHz-bandet. I ett slag revolutionerar den nya tekniken trådlös nätaccess, med en peakrate på upp till 9,6 Gbit/s. Det gifter sig väl med Bahnhofs 10 Gbit/s-fibertjänster.

Nu under februari 2023 tar vi nästa steg. Bahnhof inleder ett pilottest med WiFi 7. Det är en teknik som kan skyffla data mer effektivt än någonsin, samt har en peakrate på fantastiska 40 Gbit/s.

Men det finns tyvärr smolk i bägaren. Den nya tekniken kan inte användas fullt ut. PTS har valt att försämra möjligheterna för WiFi 7. Man upplåter inte hela spektrumbandet till den nya tekniken.

I Sverige får vi bara hälften av bandbredden av vad som är tillgängligt i USA. Bakgrunden är att PTS låst sig vid traditionellt basstationstänkande. PTS vill inte slakta sin privata kassako, försäljning av spektrumband.

PTS är ju en av få myndigheter som till största delen inte är skattefinansierad, utan där man själv kan hitta på olika taxor, och vitesbelägga ”kunderna” om de ifrågasätter avgifterna.

Jag har nu tröttnat på det här! Framför allt ur ett rent tekniskt perspektiv. Sverige måste ha de bästa möjliga förutsättningarna för innovationer och ny teknik. Bahnhof har därför beslutat att testa det här själva.

Vi har i hemlighet importerat specialutrustning och egen WiFi 7-utrustning med separat amerikansk mjukvara. Prylarna är med andra ord inte låsta till den långsamma och ineffektiva PTS-standarden. Det ska gå lika fort i Sverige som i USA.

Vi kommer under februari köra skarpa tester i vår bunker på Södermalm (där radiovågor är väl inkapslade i vårt kärnvapensäkra bergrum). Avsikten med testerna är att undersöka skillnaden mellan vad som är möjligt i Sverige, och vad som är tillgängligt för amerikanska konsumenter och företag.

Slutligen måste jag erkänna att jag haft fel om datalagringen och övervakningssamhället! I åratal trodde jag att motivet var att staten urskillningslöst skulle kunna övervaka alla medborgare, helt utan brottsmisstankar (för exakt så är ju lagen utformad nu). Vi bor alla i en övervakad bikupa. Vi är alla jämlika i ett mysigt panoptikonsamhälle.

Men nu visar det sig att det verkliga motivet till datalagringen tvärtom är riktad spaning! Det framkommer nu att enskilda poliser och anställda i staten gör egna helt privata ”registerslagningar” i övervakningsapparaten.

Det förklarar antagligen också varför man beställde detta gigantiska Gestapo-härke från början. Jag ska nu ärligt säga att alla turer med före detta justitieministrar, deras sambos, ex-sambos och interaktion med olika partners som letar och söker i register ännu inte är helt glasklar.

Men jag erkänner ändå förbehållslöst att jag hade fel! Morgan Johansson, du har min fulla ursäkt! Det finns ingen massövervakning, bara riktad spaning mot enskilda privatpersoner!

Den 12 februari 2023

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung

verkställande direktör

Finansiell situation

Det här är första bokslutskommunikén enligt redovisningsprincipen IFRS. Årsredovisning för 2021 upprättades dock enligt IFRS och därför finns inga övergångseffekter att ta hänsyn till i jämförelsetalen.

Utveckling av resultat och ställning

Bahnhof har sedan många år en stabilt positiv finansiell utveckling. Målsättningen med vår rapportering är att med ett rakt och enkelt språkbruk ge en korrekt bild av bolagets affärsmässiga och finansiella förutsättningar.

Intäkterna för helår 2022 uppgick till 1731,0 Mkr (1604,7 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 227,6 Mkr (187,9 Mkr). Rörliga ersättningar till stadsnät har ökat som en följd av ökade intäkter. Den andra stora förklaringen till ökade kostnader är att Bahnhofs datacenter drar mycket el och elpriset har gått upp rejält under 2022.

Närmare upplysningar om underliggande affärsmässiga faktorer återfinns under olika delar i denna rapport. Rapporteringen innehåller även presentation av nyheter och aktuella tjänster som vi säljer i Sverige och utomlands.

Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen är förklaringarna också relevanta för moderbolaget om inte annat specifikt anges.

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för helår 2022 är 129,6 Mkr (95,2 Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 560,4 Mkr (429,7 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 83,8 Mkr (65,0 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under kvartalet investerat totalt 27,7 Mkr (61,0 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Den sista december 2022 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 58,9 Mkr varav 26,5 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 68,2 Mkr varav 33,2 Mkr goodwill. Goodwill är lägre idag än motsvarande period föregående år på grund av nedskrivning av goodwill som uppstod vid förvärvet av internetoperatören Tyfon år 2015.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig främst till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade samt till tomträtten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 Mkr. Övergången till IFRS innebär att goodwill inte längre skrivs av linjärt.

Bahnhofkoncernen har idag en stark kassa som kommer användas till investeringar i olika framtidsprojekt. Vi vill dessutom ha en beredskap för potentiella förvärv.

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715–9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347–4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636) samt ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer. I årsredovisningen för 2021 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen.

Utdelning

Utdelningsmålet är omkring 50 procent av EBIT. Avsikten är att årligen hålla en hög men balanserad ordinarie utdelningsnivå, som även medger offensiva satsningar framåt på ny teknik.

Styrelsen föreslår en utdelning avseende år 2022 på 1,25 kronor (1 krona år 2021) per aktie. Utöver det föreslås en extrautdelning på ytterligare 50 öre. Avstämningsdag för utdelning om sammanlagt 1,75 kronor är den 11:e maj (med utbetalningsdag den 16:e maj.)

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof (genom bolaget K.N. Telecom AB). Det finns ett konsultavtal mellan huvudägarna i KN Telecom och Bahnhof med en total fakturerad kostnad på 3,3 Mkr per år. Ersättningen avser två heltidstjänster (varav vd:s lön ingår). Bonus, optionsprogram eller andra ersättningar till huvudägarna för arbetet i Bahnhof förekommer inte, utöver en grundlön på 5000 kr/mån. KN Telecom äger en fastighet i centrala Borlänge med adress Parkgatan 6. Det är en större kontorsbyggnad på egen tomt som är dimensionerad för 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor. Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 92 934 kronor per månad till KN Telecom AB.

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More