Follow

Bahnhofs bokslutskommuniké 2021

15 February 2022 - 09:00

MOLNET VÄXER!
bahnhof.CLOUD

NYTT BOLAG FÖR DIGITALT SJÄLVFÖRSVAR
sprinkler.CLOUD

BAHNHOF - BÄSTA OPERATÖR 2021!
Svenskt Kvalitetsindex & Nordic Bench

REKORD ANTAL FIBERKUNDER!
426 000 hushåll väljer Bahnhof

Omsättning: 1605 Mkr
Vinst: 182 Mkr

År 2021 i sammanfatting

Omsättning: 1 604,7 Mkr (1 472,8 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 235,2 Mkr (232,7 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 181,5 Mkr (180,1 Mkr)

Resultat efter skatt: 146,4 Mkr (136,2 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 1,36 SEK (1,27 SEK)

Nettomarginal: 11,3%  (12,2%)

Siffror inom parentes avser helåret 2020.

Växande marknadsandelar och stabil tillväxt!

Året präglas av en positiv tillväxt av både privat- och företagsaffären. Bahnhof fortsätter att ta marknadsandelar. Privatsidan växer mest och ökar genom ett organiskt kundintag från våra konkurrenter. Företagsaffären utvecklas också positivt, men med en viss eftersläpning från nya affärsområden.

Bolagets omsättning och resultat är ett nytt rekord, men det lämnar utrymme för ökad tillväxt med högre marginaler under kommande kvartal. Bahnhof växer i omsättning under helåret med totalt 132 Mkr, och förbättrar rörelseresultatet före skatt till totalt 182 Mkr.

På privatsidan har Bahnhof den sista december 425 592 kunder (395 511 år 2020) som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en tillväxt för helåret med 30 081 nya kunder (38 302 år 2020).

För fasta fibertjänster på privatsidan växer Bahnhof under det fjärde kvartalet med över 7000 nya nettokunder, vilket är 3000 kunder mer än till exempel Telia (källa; Telia Q4 rapport sid 9).

Bahnhofs tillväxt för helåret påverkas av en något svagare tillväxttakt på företagssidan. Nättjänsterna står för en betydande del av volymintäkterna, men här finns utrymme för ett ännu större kundintag.

Samtidigt växer nu tjänster som bahnhof.CLOUD. Under det fjärde kvartalet säljer vi dessutom betydligt mer av fysisk inplacering med colocation i Bahnhofs datacenter.

Utöver det ekonomiska resultatet får Bahnhof utmärkt betyg av kunderna. I oberoende mätningar blir Bahnhof under 2021 utnämnd till den bästa operatören, när kunderna själva får välja. Mätningarna, som innefattar samtliga konkurrenter, genomfördes av Nordic Bench och Svenskt Kvalitetsindex.

Starka finanser!

Bahnhofs finanser är starka. Kassaflödet för januari till och med december 2021 är 95,2 Mkr (29,6 Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 429,7 Mkr (334,0 Mkr).

Bahnhof har under 2021 investerat totalt 59,2 Mkr (115,3 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige samt en fastighet på Stora Essingen i Stockholm.

Fastigheten på Essingen är avsedd för utbildning och tillfälligt boende för personal från bland annat Göteborg, Malmö, Borlänge och Umeå, samt spetsutbildning (med inriktning datasäkerhet).

Höjd utdelning!

Mot bakgrund av det goda finansiella läget föreslår styrelsen en höjd utdelning med 25 öre per aktie till 1 krona per aktie (motsvarande 107,6 Mkr i utdelning).

Utdelningen kommer inte påverka planerade satsningar på teknisk infrastruktur och systemutveckling under 2022. Projektering av datacentret Elementica fortsätter också enligt plan.

Prognos och mål 2022

Bahnhofs prognos för helåret 2022 är en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor med ett rörelseresultat (EBIT) på omkring 200 Mkr. Prognosen bygger på växande intäkter från både privat- och företagsmarknad. Prognosen är ingen garanti, men utgör en avvägd bas utifrån befintliga ingångsvärden.

Bahnhofs mål är att överträffa prognosen!

Målet för helåret 2022 är dels att göra ett bättre ekonomiskt resultat än prognosen, dels nå ett antal konkreta operativa mål.

  • Bred satsning på företagsmarknaden med tjänster i datacenter (moln och colocation) samt nättjänster.
  • Nytt affärsområde för datasäkerhet i bolaget Sprinkler Security Sweden AB. Fokus på mjukvarubaserade abonnemangstjänster.
  • Digital förvaltning med totalansvar för trådlös och fast kommunikation i bostadsrätter och kommersiella lokaler.
  • Etablering i Norge och Danmark.

Listbyte, finansiell rapportering och redovisning enligt IFRS

Ett listbyte från Spotlight Market till OMX Midcap kommer att ske så snart det är praktiskt möjligt (efter det andra kvartalets slut).

IR-information kommer att förmedlas via Bahnhofs hemsida. I samband med vår kvartalsvisa ekonomiska rapportering och/eller bolagsstämman, kommer det att ges möjligheter till frågor från aktieägare och större placerare.

Bahnhof kommer upprätta årsredovisning för 2021 enligt IFRS. Avsikten är att använda samma redovisningsprincip som de flesta andra noterade bolag på OMX, vilket är praxis samt underlättar finansiella jämförelser.

Strategisk vision och hållbarhet

Bahnhofs mål är att förnya perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder innovativ, säker och klimatsmart kommunikation för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi är övertygade om att vår syn kommer att bära oss framåt, även ur ett större och internationellt perspektiv.

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet är konkret och handlar inte bara om teknik.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord.

Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi tar strid där våra kärnvärden hotas.

Vi driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön. Vi återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.

Vi tror på ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor mellan kvinnor och män.

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 507,6 Mkr under 2021 (479,6 Mkr under 2020). Det är en svagare tillväxt på helåret än vad vi föresatte oss vid årets ingång. Men samtidigt finns nu kraftfull infrastruktur på plats, och vi kan skala upp till att möta ökad efterfrågan.

Nyckeln för att vinna affärer är ett helhetsperspektiv. Bahnhof förenar det bästa med nättjänster, datacenter och IT-säkerhet. Vi arbetar ofta tillsammans med större kunder, och vi vinner förtroende genom pålitliga och driftsäkra IT-tjänster.

Bredband både fast och trådlöst

Bahnhofs kraftfulla fibernät levererar redan blixtsnabbt och driftsäkert bredband till tusentals företagskunder i hela Sverige.

Men under senare delen av 2021 fokuserade vi även på trådlösa nät. Tjänsten Wireless Office är till exempel driftsäkra trådlösa kontorsnät som skapar arbetsro på jobbet. I mitten av november 2021 öppnade PTS ett nytt spektrumband på 6 Ghz med Wi-Fi 6E (förkortningen E står för ”extension”). Det medger rekordsnabba hastigheter på upp till 9.6 Gbit/s.

Datacenter

Intresset ökar för fysisk drift av kundplacerade egna rackskåp i Bahnhofs datacenter (så kallad colocation). Fler företag vill ha större egen kontroll över sin infrastruktur. Parallellt ökar även beställningar online på våra molnplattformar, som till exempel bahnhof.CLOUD.

Datasäkerhet

Bahnhof har startat bolaget Sprinkler Security Sweden AB. Avsikten är att sälja abonnemang med ”digitalt självförsvar” till både privat- och företagskunder. Bolaget ägs gemensamt av Bahnhof och David Jacoby (Bahnhof äger 70 procent).

David Jacoby är en av de tyngsta svenska IT profilerna inom säkerhet. Han har arbetat för Truesec och Kaspersky Lab i många år. Han är också en av de ledande frontfigurerna bakom SVT:s serie ”Hackad”.

Datasäkerhet är ett område som passar Bahnhofs kärnvärden, och där vi nu kan erbjuda befintliga kunder fler tjänster. Här finns också en global marknad som ger stora synergier med Bahnhofs molntjänster.

Elementica

Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt, men klimatsmart datacenter, i nära anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät.

Projekteringen har kantats av vissa byråkratiska turer runt bygglov och markanvändning. Bahnhof förvärvade marken för flera år sedan, men har inte getts möjlighet att påbörja projektet, förrän alldeles nyligen.

I december 2021 fick Bahnhof ett startbesked för bygget, och inledande arbeten påbörjades. Vi ser nu över en del byggnadstekniska detaljer före slutgiltig placering. Huskroppen skulle till exempel må bra av att flyttas 3,5 meter (vilket skulle sänka kostnaderna för bygget ytterligare).

Elementica är ett projekt med långa ledtider. Tidshorisont från det att bygget startar i större skala är ungefär två år. Projektet ger samtidigt redan nu positiv draghjälp åt Bahnhofs befintliga datacenter, genom att det även innehåller systemutveckling och satsning på molnplattformar.

Privatmarknad

På årsbasis växer Bahnhof med 30 081 nya kunder netto, till totalt 425 592 fiberkunder. Under det fjärde kvartalet växer vi med 7101 nya privatkunder.

Bahnhof samarbetar med i stort sett alla lokala stadsnät i Sverige. Men vi har också egen lokal närvaro i olika delar av Sverige, med egen supportpersonal och egna installationstekniker. Bahnhof erbjuder dessutom fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar driftsäkert och blixtsnabbt bredband till rimliga priser.

Vi kan oavsett affärsform eller teknik alltid leverera de bästa tjänsterna till våra kunder. Vi paketerar tjänsterna med innehåll såsom TV eller streaming, men perspektivet är alltid största möjliga valfrihet.

Vi satsar till exempel på streamingtjänster, där kunderna enkelt kan välja bort kollektiv TV. Fördelen med streaming jämfört med kollektiv TV är att kunderna bara betalar för de program de själva vill se, inte grannens.

VD har ordet

I november 1959 träffades den amerikanska oljeindustrin på konferensen ”Energy and Man”, för att fira upptäckten av olja hundra år tidigare. Robert Dunlop var inbjuden som hedersgäst. Det amerikanska postverket hade rentav gett ut ett frimärke samma år som hyllade oljans betydelse för USA. Det var kort sagt århundradets oljefest.

Men ingen väntade sig att en av talarna skulle säga detta:

”Whenever you burn conventional fuel, you create carbon dioxide. It transmits visible light but it absorbs the infrared radiation which is emitted from the earth. Its presence in the atmosphere causes a greenhouse effect.”

Talaren varnade för en färg- och luktlös gas. En gas som visserligen inte var hälsofarlig, men som ändå kunde orsaka enorma skador. Ja, en växthuseffekt som hotade planeten med helt katastrofala följder.

Så här i efterhand låter det som en visselblåsare. Men den som talade på konferensen var Edward Teller. Han fick aldrig nobelpriset, trots att han var en av dåtidens mest uppmärksammade fysiker.

Kanske beror det på att han är känd för sin uppfinning – vätebomben. Edward Teller brukar ju kallas vätebombens fader. Men mindre känt är detta varningstal han höll om växthuseffekten för oljeindustrin i New York senhösten 1959.

Drygt 60 år senare står jag i leran på datacentret Elementicas ännu obebyggda tomt Starkströmmen. Det är i början på februari och jag har ett möte med en modern kollega till Edward Teller, Janne Wallenius. Janne är kärnfysiker på KTH och konstruktör av SMR-reaktorer (förkortningen står för ”små modulära reaktorer”).

Datacenter förbrukar enorma mängder elektricitet. Jag vill därför undersöka om det är möjligt att beställa ett kärnkraftverk till Norra Djurgårdsstaden. Jag tänker mig en behändig blykyld reaktor på ungefär 5 x 5 meter som kan generera 55 MW elektrisk energi, och som skulle passa perfekt bredvid datacentret.

SMR-kärnkraftverk tar liten plats. Det är inte konstigare än att mindre reaktorer redan används i atomubåtar, isbrytare eller värmeproduktion i Sibirien.

Reaktorn i Norra Djurgårdsstaden skulle bli ett estetiskt spännande landmärke, invid de gamla ekarna, till glädje för joggare och naturintresserade innerstadsbor. Och under den mörka årstiden kunde atomkraftverket vara vackert upplyst av simulerad blå Tjerenkovstrålning.

Det finns ett prejudikat på var man får placera kärnkraftverk. Sveriges första experimentreaktor R1 Adam låg faktiskt på Kungliga Tekniska Högskolan. Det vore kul att föra traditionen vidare, bara några få stenkast från KTH.

Själv besökte jag i mitten på 1990-talet kärnkraftverket R3 Adam, i bergrummet i Ågesta, nära den stadsdel som i slutet på 1950 talet marknadsfördes som ”Atomstaden”, men sen bara fick heta ”Farsta”. Ågestareaktorn producerade fjärrvärme och en viss del vapenplutonium.

Inom några år kan Norra Djurgårdsstaden gå i Edward Tellers fotspår! Det skulle göra elräkningen billigare. En ny energikälla kanske skulle bli själva tillståndsprocessen; olika grader av entusiasm för projektet skulle nog producera viss termisk energi.

I väntan på framtiden fortsätter Bahnhof att använda konventionella energikällor till våra datacenter, om än på mer klimatsmarta sätt än våra konkurrenter. Vi vädrar inte ut överskottsvärmen i atmosfären.

Det finns i vår bransch en energipolitisk härdsmälta som sätter konkurrensen ur spel. Stora amerikanska techjättar, med datacenter som till exempel Facebook och Microsoft, har i stort sett noll kronor i elskatt.

I praktiken är det alla vi andra som får betala deras elräkning. Varje gång du startar din egen dator kostar det elskatt, men ditt inlägg på Facebook kostar amerikanska Meta i Luleå noll kronor. Svenska skattebetalare häller just nu pengar i amerikanska elektriska slukhål. Jag tycker det är fel. De stora techjättarna har råd att pröjsa själva.

Det ekonomiska resultatet 2021

Det andra coronaåret präglas av ett av ett fortsatt bra kundintag! Bahnhof tar marknadsandelar på organisk basis av våra konkurrenter. Vi växer på helåret med över 30 000 nya privatkunder, och vi har vid årets slut drygt 425 000 hushåll som valt någon av våra blixtsnabba fibertjänster.

Ekonomiskt växer vi med drygt 130 Mkr på ett år, och vi når över 180 Mkr i rörelseresultat. Det är en stabil tillväxt. Men en del av de satsningar vi föresatt oss har ännu inte burit frukt. Det finns en eftersläpning främst på företagssidan.

Bahnhof satsar på egen teknikutveckling med spetskompetens för både kommunikations- och molntjänster. Systemutveckling och managerade tjänster driver intäkter, men också höga personalkostnader.

Molntjänsterna, där Bahnhof är specialister på till exempel Kubernetes, och de tjänster som vi driver på Openstack, öppnar nu för ett riktigt stort kundintag av företag som vill migrera sina tjänster till säker infrastruktur.

Nytt bolag med datasäkerhet!

Datasäkerhet är vår tyngsta profilfråga. Vi har också internationellt renommé i vår roll som profilstark operatör. Bahnhof har tillsammans med David Jacoby nu startat bolaget Sprinkler Security Sweden AB (som ägs till 70 procent av Bahnhof).

David är en av Sveriges ledande IT-säkerhetsexperter. Han har också förmågan att vara starkt engagerande. David är känd för den bredare allmänheten genom SVT:s programserie ”Hackad”.

Sprinkler bygger ett digitalt självförsvar i modulär form. Du beställer exakt den funktion du behöver. Den finns där som ett osynligt skydd, ett slags sprinkler som släcker bränder, men aldrig stör dig i vardagen.

Målbilden är att skapa synergier mellan molntjänster och datasäkerhet, och paketera detta med löpande abonnemang till den breda internationella massmarknaden.

Vad händer i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge?

Det är nu viktigt att bygga upp egen IT-förmåga av säkerhetspolitiska skäl. Jag tror till exempel att den ökade efterfrågan vi just nu ser på fysisk colocation är drivet av detta.

Allt färre vill lägga ägg i samma utländska molnjätte.

Det finns en växande marknad för privata moln och hybridmoln, i egna rackskåp, där företag kan lagra information utan att riskera att förlora kontrollen över kommunikationen till sina tjänster.

Företag behöver bygga ett slags digitala eldställningar, där man går igenom vilka konsekvenser det får om kritiska digitala tjänster plötsligt försvinner. Och med ledning av det säkra åtminstone de mest kritiska systemen.

Vätebombens fader varnade inte bara för växthuseffekten. Som ungerskfödd jude, och flykting undan nazisterna, så hade han personlig erfarenhet av fanatisk nationalism. Han var också en av initiativtagarna till SDI, Ronald Reagans missilförsvar som skulle skydda mot sovjetiska interkontinentala robotar.

I ljuset av det säkerhetspolitiska läget kan det vara på sin plats att citera en sak som Edward Teller aldrig ångrade:

”Had we not pursued the hydrogen bomb, there is a very real threat that we would now all be speaking Russian. I have no regrets.”
Den 14 februari 2022

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung, verkställande direktör

Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för januari till december 2021 är 95,2 Mkr (29,6 Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 429,7 Mkr (334,0 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 1,3 Mkr (0,9 Mkr).

Bahnhof har under 2021 investerat totalt 59,2 Mkr (115,3 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige samt en fastighet på Stora Essingen i Stockholm.

Den sista december 2021 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 55,9 Mkr varav 23,4 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 65,2 Mkr varav 30,3 Mkr goodwill.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade i juni 2015 samt till tomträtten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 Mkr. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ med organisationsnummer 556519 9493 och säte i Stockholm). Bahnhof AB publ har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715 9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347 4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636) samt ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bahnhof kommer upprätta årsredovisning för 2021 enligt IFRS. Avsikten är att följa gängse standard för publika börsnoterade bolag.

Granskning

Revisionen av årsbokslutet 2021 är genomförd och klar. Bokslutskommunikén för 2021 har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Utdelning

Avsikten är att årligen hålla en hög men balanserad utdelningsnivå, som även medger offensiva satsningar framåt på ny teknik. Utdelningsmålet brukar ligga på ungefär mellan 25 och 50 procent av EBIT. Styrelsen föreslår en utdelning avseende år 2021 på 1 krona (75 öre år 2020) per aktie.

Avstämningsdag för utdelning är 13:e maj (med utbetalningsdag 18:e maj.)

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More