Follow

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB

27 May 2022 - 16:00

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722-7318 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2022 klockan 13.00. Stämman hålls hos dotterbolaget Stacke Mattssons AB på adressen Sjörydsvägen 12 i Gnosjö. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.45

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels               är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2022,

dels              anmält sig till Bolaget senast den 21 juni 2022 under adress Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller via epost [email protected] I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 17 Juni 2022, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.amnode.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning 2021 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 3. Val av styrelse och revisor, aktieägare uppmanas att nominera kandidater till styrelsen som som saknar representation från mindre och halvstora ägare.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 5. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 9, 10 och 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer. Aktieägare representerande cirka 20 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Punkt 9        Val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en auktoriserad revisor.

Punkt 10    Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt styrelsearvode om 400 000 kr. Med 200 000 till       styrelsens ordförande och 100 000 till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som   inte  är anställda i Bolaget. Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning för resekostnader och andra   utlägg i samband med styrelsearbete. Ledamot som har lön eller fast konsultersättning erhåller inget   extra styrelsearvode.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 11  Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Aktieägare representerande cirka 20 procent av aktierna och rösterna i Bolaget avser att återkomma med förslag på styrelseledamöter senast i samband med årsstämman. Den som vill nominera kandidater är välkomna att kontakta styrelsens ordförande Lars Save, [email protected] , 070 590 18 22, en breddning av styrelsen är önskvärd för en bättre representation av flera aktieägare.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Kronobergsgatan 49 (Nodeus Group AB, 3 tr) i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Gnosjö i maj 2022

Amnode AB

Styrelsen

Lars Save
070-590 18 22
[email protected]

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Amnode AB
Amnode is an industrial group. The group is made up of a number of industrial companies with various areas of business focus where Amnode is comprehensive supplier and partner to a number of players within the OEM (Original Equipment Manufacturer) industry, as well as other industries. The services include hot forging, die-casting, processing, and automatic turning....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More