Follow

Pressmeddelande 2020-11-04

04 November 2020 - 16:42

Alltainer AB (Publ): Alltainer AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market
 

Alltainer AB har idag godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att lägsta gräns i bolagets kommande spridningsemission uppnås samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. Teckningsperiod i bolagets spridningsemission inleds den 9 november och avslutas den 25 november 2020. Första dag för handel på Spotlight Stock Market beräknas bli den 11 december 2020.


Om Alltainer AB

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa. Genom nyemissionen tillförs bolaget 8 MSEK, som vid övertecknad emission kan utvidgas genom en övertilldelningsoption med ytterligare 6,7 MSEK. Emissionskapitalet ska framförallt användas till att utöka produktionskapaciteten i bolaget och stärka rörelsekapitalet för att öka leveranskapaciteten till kunderna, då bolaget har ett ”Letter of Intent” från den amerikanska generalåterförsäljaren om köp av 400 enheter över två år.

”Det känns väldigt spännande att gå ut och göra en nyemission i ett bolag som har färdigutvecklade produkter som kunderna efterfrågar, där vår utmaning är att vi måste bygga upp tillverkningskapaciteten och stärka bolaget finansiellt. När det genom emissionen är gjort kommer vi att kunna utvecklas ordentligt som bolag och ge ägarna en väldigt bra avkastning över tiden”, säger en förhoppningsfull VD Jakob Kesje.

Emissionsvillkor i korthet

Teckningstid: 9 november – 25 november 2020.

Teckningskurs: 8 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 1 000 000 aktier, med en övertilldelningsoption som kan nyttjas vid övertecknad emission om 843 750 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget 8 MSEK, med möjlighet till ytterligare 6,7 MSEK via övertilldelningsoptionen.

Värdering: 42,5 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Drygt 3,4 MSEK vilket motsvarar 42,7 procent av emissionen.

ISIN-kod för aktien: SE0015192828.

Handelsbeteckning: ALLT

För ytterligare information kontakta VD Jakob Kesje,

Tel 0763-11 19 11

Mail: jk@alltainer.com

Jakob Kesje

jk@alltainer.com

+46 763 111 911

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Alltainer AB
Alltainer manufactures, markets and sells sea containers furnished as homes, bars, sanitation facilities or other purposes that customers demand. The production is based on new sea containers that are furnished according to the customer's specifications in the company's facility in Vietnam....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date